Tryckeri

Den här webbplatsen hanteras av:

Armacell International S.A.
Westside Village B.89, rue Pafebruch
8308 Capellen
Storhertigdömet Luxemburg

Société à responsabilité limitée enligt Luxemburgs lag

Auktoriserade representanter: chefer Patrick Mathieu, Dr. Max Padberg
Tel +352 2484 9898
info@armacell.com

Registrerat i Luxemburgs handelsregister under B 176.931
Momsidentifieringsnummer LU27 160 263

Friskrivningsklausul

1.    Friskrivningsklausulens omfattning

Bestämmelserna i denna friskrivningsklausul gäller användningen av denna webbplats, inklusive alla underwebbplatser i det sammanhang som de visas.
Om delar eller enskilda formuleringar i den här friskrivningsklausulen är ogiltiga eller inte kan göras gällande, påverkas inte innehållet eller giltigheten för återstående delar av friskrivningsklausulen.

2.    Webbplatsens innehåll


Tjänsteleverantören tar inget ansvar för spridning, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som tillhandahålls på denna webbplats. Tjänsteleverantören tillhandahåller allmänna tekniska data för användning av våra produkter på dessa sidor. Kontakta oss via funktionen KONTAKTA OSS på denna webbsida för specifika industristandarder och ytterligare hjälp som rör ett visst land. Alla uppgifter och all teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under typiska förhållanden. Användaren av den här webbplatsen ansvarar för att kontrollera med tjänsteleverantören att informationen är korrekt för den specifika användning som användaren avser.
Eventuella skadeståndsanspråk mot tjänsteleverantören, av vilken typ det vara må, som orsakats av att informationen användes eller inte användes, är ogiltiga, om inte (i) tjänsteleverantören handlat med vilseledande avsikt eller grov oaktsamhet, (ii) eventuella skador kan hänföras till fordringar i samband med dödsfall, personskada eller sjukdom eller (iii) skador orsakade av den försumliga (men inte grovt oaktsamma) överträdelsen hos tjänsteleverantören av sådana åtaganden, vars utförande är en grundläggande förutsättning för att kontraktet är korrekt uppfyllt och på vars utförande de avtalsslutande parterna regelbundet kan förlita sig på (huvudåtaganden).
Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra, lägga till, komplettera, ta bort eller upphöra med publiceringen av – temporärt eller permanent – delar av sidorna eller hela webbplatsen utan föregående meddelande. 

3.    Referenser och länkar

Eventuella länkar eller referenser till tredje parts webbplatser ligger utanför tjänsteleverantörens ansvarsområde eftersom tjänsteleverantören inte har granskat eller utvärderat innehållet på dessa webbplatser. Tjänsteleverantören kommer att markera länkar eller referenser till externt innehåll.  Tjänsteleverantören kommer att ta bort länkar eller referenser till tredjeparters webbplatser direkt om tjänsteleverantören får reda på att där finns olagligt innehåll. 

4.    Copyright och varumärkesskydd


Alla registrerade märkesnamn och varumärken på denna webbsida, som ägs av tredje parter, lyder under villkoren för den tillämpade varumärkeslagen och de titlar som innehas av respektive ägare. Om varumärken enbart nämns på webbplatsen innebär detta inte att varumärkena inte skyddas av de tredje parternas rättigheter.
Denna webbplats tjänsteleverantör innehar copyright för allt innehåll som tjänsteleverantören producerat. Duplicering eller användning av sådan grafik, sådana ljudfiler, videoavsnitt och texter, i elektroniskt eller utskrivet format, är inte tillåtet om inte tjänsteleverantören tydligt samtyckt till detta eller om det tydligt utlovats på denna webbplats.