HT/ArmaFlex®

HT/ArmaFlex® Duct เป็นฉนวนยางสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูง และเป็นฉนวนที่ทนรังสี UV ได้ดี สามารถใช้ังานในอุณหภูมิที่สูงถึง 150°C ปลอดฝุ่นและเส้นใย สามารถติดตั้งได้ง่าย เหมาะสำหรับงานหุ้มท่อ อุปกรณ์ ที่มีความร้อนสูง

 

คุณลักษณะพิเศษ

  • ทนการใช้งานความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 150°C 
  • Type III Environmental Product Declaration (EPD): Declaration number "EPD-ARM-20150060-IBB1-DE", Institut Bauen and Umwelt e.V. (IBU)
  • คุณสมบัติการต้านทานไอน้ำช่วยลดปัญหาการกัดกร่อนใต้ผิวฉนวน
  • ลดการสูญเสียพลังงานจากค่าการนำความร้อนที่ต่ำ
  • ฉนวนมีความคงทน รวมถึงความสามารถในการทนรังสี UV
  • ผลิตจากประเทศเยอรมัน