นโยบายความเป็นส่วนตัว

ต่อไปนี้จะเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท อาร์มาเซล (ประเทศไทย) จำกัด

 

1. อารัมภบท

บริษัท อาร์มาเซล (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ขององค์กร

นโยบายฉบับนี้จะอธิบายว่าอาร์มาเซลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง

หากท่านประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากตัวท่านเองแก่อาร์มาเซล ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบวัตถุประสงค์ที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อน (ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) และขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นมาให้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ได้ปฏิบัติตามความในย่อหน้านี้ ท่านจะต้องไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา

2. อาร์มาเซลเก็บรวบรวมข้อมูลใดจากท่านหรือเกี่ยวกับท่านบ้าง

อาร์มาเซลอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านหรือที่เกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้

 • ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์
 • ประวัติการซื้อขายกับเรา (รวมถึงประวัติการซื้อ การใช้บัตรเครดิต และการชำระเงิน)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ เช่น เมื่อท่านติดต่อพนักงานบริการลูกค้าหรือพนักงานขายของเรา ทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวอาจมีรายละเอียดของข้อซักถาม ข้อร้องเรียน และรายละเอียดของบริการที่ท่านต้องการ
 • ข้อมูลใดที่ท่านอาจให้เรามาผ่านทางการสำรวจข้อมูลลูกค้า
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่อาร์มาเซลจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันและพิสูจน์

  ตัวตน และ

 • ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่ให้ไว้ในแบบคำขอเครดิตสำหรับผู้บริโภคหรือธุรกิจที่ท่านได้กรอกไว้

3. อาร์มาเซลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้วอาร์มาเซลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง นอกจากนี้อาร์มาเซลยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของเรา จากรายชื่อที่เราอาจได้รับมาจากองค์กรที่มีข้อมูลของท่านอยู่ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมแก่องค์กรดังกล่าวให้สามารถส่งต่อข้อมูลดังกล่าวได้ จากหน่วยงานบังคับควบคุม จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาร์มาเซล และจากผู้ให้บริการของเรา อาร์มาเซลจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยของอาร์มาเซลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาร์มาเซลซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี

 

4. อาร์มาเซลดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ติดต่อสื่อสารด้านการตลาดกับท่านตามคำร้องขอของท่าน
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปฏิบัติตามความจำเป็นด้านการบริการลูกค้า (รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน)
 • ตอบกลับข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ท่านส่งมาถึงเรา
 • จัดทำรายงานด้านการเงิน การบังคับควบคุม และการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
 • ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือ
 • ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ห้ามใช้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดในบางรูปแบบ ดังนั้น อาร์มาเซลจึงอาจใช้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารด้านการตลาดกับท่านผ่านช่องทางดังกล่าว (เช่น ทางโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล หรือไปรษณีย์)

5. อาร์มาเซลจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อใครบ้าง

อาร์มาเซลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ

 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 • ผู้ให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างที่เราว่าจ้างเป็นปกติเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น (เช่น บริษัทผู้ให้บริการส่งไปรษณีย์ ผู้รับประกันภัย สำนักพิมพ์ ทนายความ นักบัญชี และผู้ให้บริการอื่นๆ)
 • บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้อาร์มาเซลเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลดังกล่าวได้
 • หน่วยงานบังคับควบคุม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือคำร้องขอของหน่วยงานดังกล่าว และ
 • การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งไปยังบริษัทแม่ของอาร์มาเซลซึ่งตั้งอยู่ในเยอรมนีและ/หรือลักเซมเบิร์ก ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้รับที่อยู่ในต่างประเทศ เราจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อเมื่อผู้รับที่อยู่ในต่างประเทศดังกล่าวผูกพันตนตามกฎหมายหรือหน้าที่อื่นๆ ที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้ผู้รับดังกล่าวปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับมาตรฐานซึ่งอย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

6. การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับท่านที่เรามีอยู่ได้โดยติดต่อเรามายังที่อยู่ต่อไปนี้ ทั้งนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบสนองต่อคำร้องขอของท่าน

ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือคลาดเคลื่อน ท่านอาจร้องขอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้


7. จะติดต่อเราได้อย่างไร

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อดังต่อไปนี้

จุฑาพร เสนีย์พิทักษ์
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด - อาเซียน
อาร์มาเซล (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ : +66 32 368-282 ต่อ 130
อีเมล์ : info.thailand@armacell.com

8. เว็บไซต์ของอาร์มาเซล

โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอาร์มาเซลได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบถึงตัวตนของท่าน ปริมาณข้อมูลที่ท่านให้แก่อาร์มาเซลจะขึ้นอยู่กับขอบเขตและจำนวนการบริการที่ท่านเลือกใช้ เว็บไซต์ของอาร์มาเซลบางส่วนอาจจะกำหนดให้ท่านแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่ออาร์มาเซล เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของท่าน เราจะขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการแก่ท่านหรือหากมีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

 

การที่ท่านใช้เว็บไซต์ของอาร์มาเซลแสดงว่าท่านยอมรับว่าอินเตอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ และดังนั้นเราจึงทำได้เพียงใช้ความพยายามตามสมควรในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย และไม่สามารถให้การรับประกันอย่างแน่นอนใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลได้ นอกเหนือจากความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อาร์มาเซลจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในทางใดเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยหรือความสูญเสียหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่อาร์มาเซลแม้โดยไม่ได้ตั้งใจ

 

9. อื่นๆ

ในโยบายฉบับนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ” มีความหมายเหมือนกันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับนับตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2016 อาร์มาเซลอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราว นโยบายฉบับล่าสุดที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นจะนำมาบังคับใช้กับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา