ผู้ดำเนินการเว็บไซด์

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย :

บริษัท อาร์มาเซล (ประเทศไทย) จำกัด
88 หมู่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ +66 (0)32 299 164 | +66 (0)32 919 941 (to 3) 

แฟกซ์ +66 (0)32 299 569
info.thailand@armacell.com


ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบัญชีและที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขบริษัทจดทะเบียนเลขที่ 0705544000127

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

1.    ขอบเขตของข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบนี้

ข้อกำหนดของข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบนี้จะใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงเว็บไซต์ย่อยทั้งปวงตามที่ๆ เว็บไซต์ย่อยนั้นปรากฏอยู่

หากข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดหรือคำที่ปรากฏในข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบนี้มีผลไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อความหรือคำดังกล่าวจะไม่กระทบเนื้อหาและความสมบูรณ์ของข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ


2.    เนื้อหาในเว็บไซต์ 

อาร์มาเซลจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นปัจจุบัน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ อาร์มาเซลจะแสดงข้อมูลเชิงเทคนิคทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานทางอุตสาหกรมเฉพาะหรือคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง กรุณาติดต่อผ่านทางหน้าติดต่อเราบนเว็บไซต์ เนื้อหาและข้อมูลเชิงเทคนิคดังกล่าวอาจจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามสภาวะที่แตกต่างจากสภาวะที่ผู้ใช้ได้พบเจอ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ต้องตรวจสอบกับอาร์มาเซลว่าข้อมูลดังกล่าวเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ผู้ใช้ประสงค์หรือไม่

 

ภายในขอบเขตเท่าที่กฎหมายอนุญาต อาร์มาเซลและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม ที่มีลักษณะพิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือมีลักษณะอื่นใดก็ตาม อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึง หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ ไม่ว่าจะมีการใช้หรือไม่ได้ใช้ข้อมูล รวมถึงเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ หรือมีลิงก์เชื่อมโยงออกไปจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเด็ดขาด หรือสิ่งอื่นใด แม้ว่าอาร์มาเซลจะได้รับแจ้งว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และการสูญเสียค่าความนิยม ผู้ใช้ต้องรับความเสี่ยงจากการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว

 

อาร์มาเซลสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการแก้ไข เพิ่มเติม ทำให้สมบูรณ์ ลบ หรือยุติการเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของหน้าเว็บไซต์  หรือเว็บไซต์ทั้งหมดโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

 

3.    การอ้างอิงและลิงก์

ลิงก์หรือการอ้างอิงใดๆ ถึงเว็บไซต์ภายนอกอยู่นอกขอบเขตความรับผิดชอบของอาร์มาเซลเนื่องจากอาร์มาเซลไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น อาร์มาเซลแสดงลิงก์หรือการอ้างอิงดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เท่านั้น การแสดงลิงก์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าอาร์มาเซลมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ให้การสนับสนุน หรือเห็นด้วยกับผู้จัดทำเว็บไซต์ภายนอกหรือสินค้าหรือบริการของบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ อาร์มาเซลจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา การใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว 


4.    การปกป้องคุ้มครองลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

อาร์มาเซลหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหลายของอาร์มาเซลหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหลายของอาร์มาเซลเป็นเจ้าของเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงข้อความ ภาพ ภาพประกอบ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ และการจัดวางสิ่งต่างๆ ดังกล่าวทั้งปวงบนเว็บไซต์นี้) และขอสงวนสิทธิทั้งปวงในสิ่งต่างๆ ดังกล่าว

อาร์มาเซลและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหลายของอาร์มาเซลเป็นเจ้าของชื่อตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าทั้งปวงที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ และชื่อตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการปกป้องคุ้มครองจากกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ใช้บังคับ

ผู้ใช้อาจดาวน์โหลด แสดงผล และพิมพ์สิ่งที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อความก่อนหน้านี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ รวมทั้งชื่อตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ บนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำหรือใช้เนื้อหา ชื่อตราสินค้า และเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งปวง โดยไม่ได้รับความเห็นชอบอย่างชัดแจ้งจากอาร์มาเซล