Imprint

เว็บไซต์นี้ปฏิบัติการโดย:

บริษัท อาร์มาเซล เอเชีย จำกัด ("ผู้ปฏิบัติการ")
21 Ubi Road 1
#01-01
Singapore 408724
เป็นบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายสิงคโปร์

ผู้ได้รับอำนาจดำเนินการแทน: เดนิส หว่อง (Denise Wong), เลียม ดัคกลาส (Liam Douglas)
โทร. +65 6661 0540
info.singapore@armacell.com 
local.armacell.com/en/armacell-singapore/

จดทะเบียนกับหน่วยงานด้านการบัญชีและกำกับดูแลองค์กร (ACRA) แห่งสิงคโปร์ภายใต้เลขประจำตัว UEN 201334058E

เว็บไซต์ออกแบบโดย Leonex Internet GmbH

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

1. ขอบเขตของเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้
หน้านี้ประกอบไปด้วยเงื่อนไขการใช้บริการของเราว่าด้วยเว็บไซต์และเว็บไซต์ย่อยนี้ ("เว็บไซต์") คำนิยาม "พวกเรา", "เรา" และ "ของเรา" ที่ปรากฏในหนังสือฉบับนี้หมายถึงผู้ปฏิบัติการหรือบริษัทในเครือภายในอาร์มาเซล กรุ้ป ท่านตกลงที่จะผูกมัดกับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกมัดกับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ โปรดอย่าใช้หรือเข้าใช้เว็บไซต์
เรามีสิทธิที่จะแก้ไขหรือเพิกถอนเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องปิดประกาศหมายเหตุต่าง ๆ บนหน้าหลัก (โฮมเพจ) ของเว็บไซต์ของเรา หากส่วนใดของเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนอื่นทั้งหมดจะยังคงบังคับใช้เช่นเดิม
นอกจากนี้ เมื่อใช้บริการเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกมัดภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลของเรา หากต้องการทราบสิทธิและทำความเข้าใจขั้นตอนและะเหตุผลในการรวบรวมข้อมูลของเรา โปรดเยี่ยมชมหน้านโยบายคุ้มครองข้อมูลของเราที่นี่

2. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบว่าด้วยเนื้อหา
เนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเราถือเป็นการเผยแพร่ตามดุลยพินิจของเรา เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิกถอน หรือดัดแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและไม่ต้องปิดประกาศหมายเหตุต่างใดบนหน้าหลัก (โฮมเพจ) ของเว็บไซต์ของเราหรือบนเว็บไซต์ย่อยอื่น ๆ
เราไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัยถึงความถูกต้อง เนื้อหา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล แม้ว่าจะมีการปฏิบัติใช้มาตรฐานป้องกันเพื่อรับรองว่าข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสำคัญ หรือข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมด ("ข้อมูล") ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดที่ใช้ข้อมูลดังกล่าว
ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุในหนังสือฉบับนี้และผลิตภัณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวเหมาะกับวัตถุประสงค์ของท่าน ข้อมูลสำคัญและข้อมูลเทคนิคทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มาจากผลลัพธ์ที่บรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรฐานการทดสอบที่ได้รับการรับรอง  สำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะและแนวทางเพิ่มเติมที่ปฏิบัติใช้ภายในประเทศเฉพาะ โปรดติดต่อเราผ่านส่วน 'ติดต่อเรา' ของเว็บไซต์นี้

3. ข้อมูลอ้างอิงและลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของบริษัทที่สาม
เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยลิงก์และข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทที่สาม ("เว็บไซต์ภายนอก") เราจะดำเนินการขั้นสูงสุดในการทำเครื่องหมายเว็บไซต์ภายนอกให้เป็นข้อมูลอ้างอิงภายนอก เราจะไม่ติดตามหรือควบคุมเว็บไซต์ภายนอกและไม่เป็นตัวแทนหรือรับผิดต่อเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังกล่าว และต่อภัยคุกคามหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ภายนอกของท่าน การรวมลิงก์หรือข้อมูลอ้างอิงไปที่เว็บไซต์ภายนอกก็เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้นและไม่ได้เป็นการสนับสนุนหรือสปอนเซอร์เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไวต์นั้น ๆ โดยเรา

4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากนะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ ชื่อแบรนด์ ภาพ ข้อความ ดีไซน์ ไฟล์เสียง วิดีโอ และ/หรือกราฟิก) จะได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ และ/หรือสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนใด "IP") และครอบครองหรือควบคุมโดยเราหรือใช้ภายใต้การอนุญาตของเจ้าของโดยชอบธรรม ไม่อนุญาตให้คัดลอก พิมพ์ หรือผลิตซ้ำเนื้อหานี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา นอกจากจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในเว็บไซต์นี้
ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่จะถือว่าเป็นใบอนุญาตหรือการโอนสิทธิเพื่อใช้ IP ของเรากับท่าน ห้ามใช้ IP ของเราในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทของอาร์มาเซล กรุ้ป หรือที่จะทำให้เกิดความสับสนต่อลูกค้าของเราหรือลูกค้าของเครือข่ายด้านจัดจำหน่ายของเรา โปรดทราบว่าเราจะบังคับใช้สิทธิทาง IP ของเราอย่างเต็มรูปแบบ