การคำนวนสำหรับฉนวนที่ใช้ในงานอุณหภูมิ – ArmaWin

คุณภาพของวัสดุที่เป็นฉนวนกับฝีมือการติดตั้ง เป็นสองสิ่งสำคัญที่ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบฉนวนที่ติดตั้งนั้นๆ มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกความหนาของฉนวนที่เหมาะสมก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ไม่ควรถูกมองข้าม ทั้งนี้ความหนาที่เหมาะสมจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการควบแน่นของน้ำบนผิวฉนวนและยังป้องกันการสูญเสียพลังงานได้ดีที่สุดอีกด้วย

อาร์มวิน เป็นเครื่องมือในการคำนวนที่พัฒนาขึ้นโดยอาร์มาเซล เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ออกแบบ วิศวกรเครื่องกล และผู้รับเหมา โดยเครื่องมือนี้สามารถช่วยให้การคำนวนได้ค่าอย่างแม่นยำ รวมถึงยังช่วยแนะนำความหนาฉนวนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยสามารถคำวนค่าต่างๆ ได้ดังนี้ 

  • อุณหภูมิพื้นผิว
  • การป้องกันการควบแน่นของน้ำ
  • ความหนาแน่นของการถ่ายเทของความร้อน
  • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของเหลวในท่อที่เคลื่อนไหว
  • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของเหลวในท่อที่อยู่นิ่ง
  • เวลาจนถึงจุดแข็งตัว
  • อัตราการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวโดยการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน

     

โปรแกรมคำนวณนี้ยังสามารถทำรายงานออกมาเป็นรูปของกราฟที่อ่านง่ายและสามารถเซฟเพื่อนำไปใช้ในอนาคตหรือจะส่งต่อทางอีเมลก็ได

 

2019-3-APAC-ArmaWin_Web_Banner-220x220.jpg