Arma-Chek® Silver เปลือกหุ้มฉนวนสำหรับมืออาชีพ สามารถใช้งานได้ดีกับฉนวนยาง ArmaFlex® ทั้งยังสวยเงางาม และทำความสะอาดง่าย ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพของระบบฉนวน ArmaFlex® ในระยะยาวในการประหยัดพลังงาน ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ และอายุการใช้งานของ Arma-Chek® Silver ทนต่อสภาพอากาศต่างๆได้ดีในงานในอาคารและนอกอาคาร