Arma-Chek® Silver เปลือกหุ้มฉนวนสำหรับมืออาชีพ สามารถใช้งานได้ดีกับฉนวนยาง Armaflex® ทั้งยังสวยเงางาม และทำความสะอาดง่าย ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพของระบบฉนวน Armaflex® ในระยะยาวในการประหยัดพลังงาน ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ และอายุการใช้งานของ Arma-Chek® Silver ทนต่อสภาพอากาศต่างๆได้ดีในงานในอาคารและนอกอาคาร