Å bygge en bærekraftig fremtid

Bygging former omgivelsene. Det er ved å bygge at man skaper omgivelser hvor det kan bo folk. Samtidig er bygging et betydelig inngrep i naturen.

De fremskridende klimaendringene og økte energibehovene gjør det tvingende nødvendig å spare ressurser overalt der det er mulig. I fremtiden vil vi derfor sannsynligvis se mer av bygninger med avansert miljøteknologi og smarte VVS-systemer.

Miljøvennlig bygging handler om bærekraftig arkitektur og ansvarlig bruk av ressurser. Slike «grønne bygninger» kan dessuten driftes mer økonomisk og selges med større fortjeneste.

Her er en oversikt over de viktigste standardene for miljøvennlig bygging:

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method og er det eldste og mest brukte sertifiseringssystemet for bærekraftig bygging. Det ble utarbeidet i Storbritannia i 1990. 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), som er basert på den britiske BREEAM-standarden, er utarbeidet av US Green Building Council (USGBC) og ble først introdusert i 2000.

HQE (Haute Qualité Environnementale) ble lansert av franske Association pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE) i 2005.  

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er et samarbeidsprosjekt mellom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) og Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Det ble innført i 2009.

WELL Building Standard® er et ytelsesbasert system for måling, sertifisering og overvåking av egenskaper ved det bygde miljøet som påvirker menneskers helse og velvære, gjennom luft, vann, næring, lys, kondisjon, komfort og sinn. Det ble lansert i 2014.

Eurofins "Indoor Air Comfort"-merket (IAC) sertifiserer bygningsprodukter med lave VOC-utslipp (flyktige organiske forbindelser).  Merket støtter særlig helse- og miljøaspekter og fremmer bedre inneluftkvalitet.

I tillegg til de internasjonalt anerkjente sertifiseringene finnes utallige offentlige og private initiativer både på nasjonalt og internasjonalt plan. Særlig BREEAM og LEED har i løpet av de siste årene fått økt betydning verden rundt, og er i mange land anerkjent som standard med nasjonale kapitler og landsspesifikke utgaver. I større byggeprosjekter som utføres av internasjonale selskaper, fokuserer man nå ofte på å oppnå LEED-sertifisering – eventuelt i kombinasjon med en nasjonal vurdering.

Last ned våre produktkort for samsvar her

Greencard_Titel.jpg