Nota prawna

Strona internetowa jest administrowana przez:

Armacell International S.A.
Westside Village B.89, rue Pafebruch
8308 Capellen
Wielkie Księstwo Luksemburga

Société à responsabilité limitée zgodnie z prawem luksemburskim

Upoważnieni przedstawiciele: Kierownicy Patrick Mathieu, Dr. Max Padberg
Tel +352 2484 9898
info@armacell.com

Zarejestrowany w rejestrze handlowym Luksemburga pod numerem B 176.931
Numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej LU27 160 263

Wyłączenie odpowiedzialności

1.    Zakres wyłączenia odpowiedzialności

Postanowienia niniejszego wyłączenia odpowiedzialności dotyczą korzystania z niniejszej strony internetowej, łącznie z wszystkimi podstronami w określonym kontekście.

Jeśli części lub poszczególne słowa niniejszego wykluczenia odpowiedzialności są nieważne lub bezskuteczne, treść i ważność pozostałych części wykluczenia odpowiedzialności pozostaje bez zmian.

2.    Treść strony internetowej

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność ani jakość informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej. Na niniejszych stronach administrator zamieścił ogólne dane techniczne dotyczące stosowania naszych produktów. Odnośnie specyficznych standardów branżowych oraz dalszych informacji w określonym kraju należy skontaktować się z nami, korzystając z funkcji KONTAKT na tej stronie internetowej. Wszelkie stwierdzenia i informacje techniczne opierają się na wynikach uzyskanych w typowych warunkach. Użytkownik niniejszej strony internetowej jest odpowiedzialny za zweryfikowanie u administratora strony, czy informacje są odpowiednie do określonego zastosowania zamierzonego przez użytkownika.

Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec administratora z jakiegokolwiek tytułu, wynikające z użycia lub braku użycia udostępnionych informacji, są wyłączone, chyba że (i) administrator działał umyślnie lub z rażącym zaniedbaniem, (ii) wszelkie szkody dotyczą śmierci, szkód osobowych lub choroby lub (iii) szkody wynikające z zaniedbania (ale nie rażącego zaniedbania) naruszają część obowiązków administratora, których świadczenie jest podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji umowy i na świadczeniu których strony umowne mogą regularnie polegać (obowiązki kardynalne).

Administrator wyraźnie zastrzega prawo do zmiany, dodania, uzupełnienia, usunięcia lub zaprzestania publikowania – tymczasowo lub na stałe – części stron lub całości strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia.

 

3.    Odnośniki i linki

Wszelkie linki i odnośniki do stron internetowych osób trzecich są poza zakresem odpowiedzialności administratora, ponieważ administrator nie przeglądał ani nie oceniał treści tych stron. Administrator odpowiednio oznaczy wszelkie linki lub odnośniki do treści zewnętrznych. Administrator usunie wszelkie linki lub odnośniki do stron internetowych osób trzecich, gdy tylko zostanie poinformowany o wszelkiej nielegalnej treści zawartej na tych stronach.

 

4.    Prawa autorskie i ochrona znaków towarowych

Wszystkie zastrzeżone marki i znaki handlowe na stronie internetowej, które należą do osób trzecich, podlegają właściwym przepisom z zakresu używania znaków zastrzeżonych i tytułów należących do określonych właścicieli. Wyłącznie wymienienie znaku handlowego na stronie internetowej w żaden sposób nie implikuje, że znaki towarowe nie są chronione prawami należącymi do osób trzecich.

Administrator niniejszej strony internetowej zachowuje prawa autorskie do całości wytworzonej przez niego treści. Powielanie lub użycie takich materiałów graficznych, plików audio, sekwencji wideo oraz tekstów, w wersji elektronicznej lub drukowanej, jest niedozwolone bez wyraźnej zgody administratora, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest do wyraźnie dozwolone na stronie internetowej.