Polityka ochrony danych

1. Uwagi ogólne

Armacell (Spółka) zobowiązuje się chronić prywatność Twoich danych osobowych. Spółka jest administratorem danych na potrzeby obowiązujących przepisów ochrony danych, w szczególności Ogólnego rozporządzeniach o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679(„Przepisy PD”). W naszej witrynie internetowej termin Spółka dotyczy także Armacell International S.A., Armacell GmbH i innych podmiotów grupy kapitałowej. W naszej Informacji o ochronie prywatności wyjaśniamy, jak postępujemy z danymi osobowymi otrzymanymi od Ciebie, między innymi podczas korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego oraz innych interakcji z nami. Jeżeli masz pytania dotyczące treści tej Informacji o ochronie prywatności, skontaktuj się z nami, używając danych ze strony Skontaktuj się z nami w tej witrynie (see Sec. 17).

W Polityce ochrony danych wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy (np. gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy) Twoje dane osobowe, które podajesz, odwiedzając naszą witrynę i kontaktując się z nami e-mailem, listownie, faksem lub telefonicznie, korzystając z opcji kontaktu dostępnych w witrynie. Informacje, które nam przekazujesz, mogą zostać udostępnione innym spółkom grupy kapitałowej Armacell „Grupa”), pod warunkiem, że dysponujemy podstawą prawną takiego przeniesienia. Jeżeli piszemy o Spółce, oznacza to również Grupę, chyba, że wskażemy inaczej.

Podsumowując:

 • Gromadzimy dane osobowe na Twój temat wyłącznie, gdy jest to niezbędne lub jeżeli wyrazisz na to zgodę, a dodatkowo zapewniamy gromadzenie wyłącznie potrzebnych nam informacji.
 • Nie będziemy Ci wysyłać materiałów marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę lub gdy zezwala nam na to obowiązujące prawo.
 • Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim.
 • Korzystamy z zewnętrznych dostawców, by zapewnić Ci wysoki poziom obsługi. Jeżeli udostępniamy dane osobowe tym dostawcom, robimy to na podstawie odpowiednich umów i/lub wdrożonych środków kontroli, w ramach których oceniamy bezpieczeństwo mechanizmów przetwarzania danych przez tych dostawców.
 • Chronimy Twoje dane osobowe poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 • Możemy nagrywać i monitorować połączenia telefoniczne z Tobą z powodów podanych w pkt 3.
 • Przechowujemy Twoje dane przez niezbędny czas. Zob. pkt 8.
 • Przysługują Ci prawa dotyczące Twoich danych. Podaliśmy je w pkt 13.
 • Jeżeli chcesz złożyć skargę, zapoznaj się z treścią pkt 14 i 17.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzone przez nas dane osobowe przede wszystkim służą świadczeniu przez nas konkretnych usług w bezpieczny sposób. 

Dane osobowe obejmują między innymi:

 • formę grzecznościową, Twoje imię i nazwisko;
 • osobisty lub służbowy adres e-mail (w zależności od tego, który z nich podasz);
 • osobiste lub służbowe dane kontaktowe (w zależności od tego, które z nich podasz), np. numer(y) telefonu, faksu, adres pocztowy;
 • dane i zawód pracodawcy;
 • Twoje preferencje dotyczące kontaktu i materiałów marketingowych;
 • dane demograficzne i informacje o tematach, które Cię interesują, jeżeli bierzesz udział w ankiecie lub wchodzisz z nami w kontakt w inny sposób;
 • informacje niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami; i/lub
 • elektroniczne dane identyfikacyjne, np. Twój adres IP, historię połączeń z witryną internetową i historię pobytu na niej.

Te informacje gromadzone będą przede wszystkim jako informacje, które podajesz dobrowolnie. Możemy także gromadzić Twoje dane osobowe w postaci informacji o korzystaniu przez Ciebie z innych witryn internetowych lub usług Spółki lub Grupy. Jeżeli dane gromadzone są za pośrednictwem witryn serwisów społecznościowych, obowiązują polityki prywatności tych serwisów.

3. Podstawa prawna wykorzystania przez nas oraz rodzaju innego przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Przepisów PD

Przetwarzanie obejmować będzie (w poszczególnych przypadkach):

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu umożliwienia realizacji przez nas obowiązków na podstawie umowy z Tobą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zob. „Twoja umowa” poniżej);
 • przetwarzanie w związku z prawnie uzasadnionymi interesami, wobec których Twoje interesy, prawa i prawa podstawowe nie są nadrzędne (dotyczy to prawnie uzasadnionych interesów naszych i innych podmiotów w naszej grupie kapitałowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. „Prawnie uzasadnione interesy” poniżej);
 • przetwarzanie niezbędne do realizacji przez nas obowiązków wskazanych w przepisach Unii Europejskiej (w stosownych przypadkach) oraz w przepisach brytyjskich obowiązujących względem Armacell w Wielkiej Brytanii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (zob. „Nasze prawne obowiązki” poniżej);
 • w niektórych przypadkach zgodną z prawem podstawą przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO może być także Twoja zgoda (zob. „Twoja zgoda” poniżej). Zgoda oznacza udzieloną przez Ciebie dobrowolnie, świadomie, konkretnie i jednoznacznie zgodę, na przykład gdy zgadzasz się na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych lub gdy zgadzasz się wziąć udział w ankiecie lub badaniu rynkowym. Na podstawie RODO masz prawo wycofać udzieloną nam zgodę w dowolnym czasie. Jeżeli tak zrobisz i nie istnieje alternatywna podstawa prawna, zgodnie z którą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, może to uniemożliwić nam świadczenie Ci niektórych usług.   

Podsumowując: potrzebujemy określonych kategorii danych osobowych po to, by dostarczać Ci nasze towary i usługi. Określone dane osobowe innego typu są przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów w przypadkach, gdy nie jest to dla Ciebie niekorzystne. Przetwarzanie innych danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody.

4. Jakie inne dane osobowe gromadzimy i po co?

W tym punkcie omawiamy gromadzenie Twoich danych osobowych podczas interakcji z nami w Internecie lub poza nim. Podając poniżej powody wykorzystywania przez nas tych danych wskazujemy także na odpowiednią podstawę prawną, która naszym zdaniem dotyczy tego przetwarzania. Dzięki temu łatwiej Ci będzie dowiedzieć się, jakimi prawami dysponujesz w odniesieniu do danych osobowych. Twoje prawa omawiamy szerzej w punktach „Prawo dostępu do danych osobowych” oraz „Twoje prawa na podstawie RODO”.

Prawnie uzasadnione interesy

Automatycznie gromadzimy standardowe dane logów internetowych i witryny, dzięki czemu dowiadujemy się, w jaki sposób odwiedzający witrynę korzystają z niej i możemy ulepszyć jej funkcje, z których korzystasz.  Do danych takich należą informacje o dostawcy Internetu, systemie operacyjnym, typie przeglądarki, nazwie domeny, adresie IP Twojego komputera (lub innego urządzenia z dostępem do Internetu), godzinach dostępu, odsyłających do naszej witryny innych witrynach internetowych, wyświetlanych przez Ciebie stronach internetowych oraz dat i godzin ich wywołania oraz typu używanego przez Ciebie urządzenia.

W ramach gromadzenia przez nas informacji o korzystaniu z witryny możemy także wykorzystywać pliki cookies i tzw. „beacony”. Dodatkowe informacje na ten temat podajemy w Polityce plików cookie w pkt 6.

Na potrzeby korzystania przez Ciebie z poniższych usług możemy potrzebować dodatkowych danych osobowych w celu kontaktu w związku ze złożonym zleceniem lub zapytaniem. Jeżeli zdecydujesz się podać nam te dane osobowe, będziemy wykorzystywać je w sposób i na potrzeby wskazane w niniejszej Informacji, a w szczególności w związku z następującymi czynnościami:

 • kontakt z nami e-mailem z wykorzystaniem informacji podanych w naszych witrynach internetowych;
 • utworzenie konta ArmaPlus Key;
 • informacje na temat towarów i/lub usług, które mogą Cię zainteresować na podstawie historii zakupów, z zastrzeżeniem ograniczeń podanych w pkt 11 poniżej.

  Nasze prawne obowiązki i/lub prawnie uzasadnione interesy

  • możemy także nagrywać rozmowy telefoniczne jako dodatkowy element zabezpieczeń, w celu załatwiania skarg i reklamacji, na potrzeby szkolenia pracowników i w celu poprawy poziomu usług.

  Twoja zgoda

  • możesz zapisać się na różnego typu biuletyny wysyłane e-mailem lub ogólne powiadomienia o towarach i/usługach, które mogą Cię zainteresować.

  5. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe

  Poniżej opisujemy, w jakich celach wykorzystujemy informacje na Twój temat. Podobnie jak w punkcie powyżej, omawiamy cele wykorzystywania tych danych, odnosząc się do odpowiedniej podstawy prawnej. Dzięki temu łatwiej Ci będzie dowiedzieć się, jakimi prawami dysponujesz w odniesieniu do danych osobowych. Twoje prawa omawiamy szerzej w punktach „Prawo dostępu do danych osobowych” oraz „Twoje prawa na podstawie RODO”:

  Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w związku z następującymi prawnie uzasadnionymi interesami:

  • odpowiadanie na zlecenia lub zapytania i/lub ich załatwianie;
  • ulepszanie naszych towarów i usług oraz zapewnienie maksymalnej efektywności prezentacji informacji w naszych witrynach internetowych na Twoim komputerze (lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu);
  • zarządzanie witrynami internetowymi;
  • kontakt z Tobą (bezpośrednio, przez Spółkę, Grupę bądź partnera albo przedstawiciela) e-mailem lub telefonicznie z powodów wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem obowiązywania ograniczeń podanych w pkt 11 poniżej;
  • w przypadkach koniecznych w związku z restrukturyzacją Spółki, sprzedażą jej przedsiębiorstwa lub majątku;
  • analiza trendów, korzystania, poruszania się i wizyt użytkowników w naszych witrynach;
  • monitorowanie i rejestracja rozmów telefonicznych oraz korespondencji e-mail w przypadkach, gdy jest to konieczne do spełnienia wymagań organów regulacyjnych lub w ramach samoregulacji lub zachowania zgodności z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi jakości, szkoleń i bezpieczeństwa.

  Twoja umowa

  • do realizacji umów zawartych z Tobą;
  • do celów wewnętrznej ewidencji.

  Twoja zgoda

  • jeżeli udzielisz nam zgody w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, na prowadzenie działań w ramach marketingu bezpośredniego (telefonicznie lub pocztą) /lub marketingu przez e-mail - zob. pkt 11.

  Nasze prawne obowiązki

  • w celu wypełnienia naszych prawnych i regulacyjnych obowiązków.

  Ta lista nie jest wyczerpująca i może zostać zaktualizowana w dowolnym czasie w związku z nowymi potrzebami biznesowymi i nowymi wymaganiami prawnymi. Niektóre przechowywane przez nas dane osobowe są utrwalane na papierze, natomiast inne są przechowywane w plikach komputerowych i elektronicznych bazach danych.

  6. Pliki cookies i analityka internetowa

  Czym są pliki cookie?

  Używane przez nas i naszych partnerów pliki cookie służą nam do projektowania naszej witryny w sposób maksymalnie przyjazny dla użytkownika i po to, by lepiej dopasować reklamy do użytkowników naszej witryny. Pliki cookie to niewielkie pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika. Pozwalają one na przechowywanie informacji przez określony czas oraz umożliwiają identyfikację urządzenia użytkownika. W tym celu może być też stosowany tzw. „piksel monitowania”, który nie jest przechowywany na twardym dysku urządzenia użytkownika, lecz który w taki sam sposób może rozpoznać jego urządzenie. Stosując termin „pliki cookie” mamy na myśli pliki cookie jako takie, a także piksele monitorowania i inne technologie.

  Podczas Twojej pierwszej wizyty w naszej witrynie na stronie powitania wyświetlą się informacje dotyczące prywatności, a także klauzula zgody na wykorzystanie przez nas plików cookie. Przechodząc do właściwej witryny i nie wyrażając w sposób bezpośredni sprzeciwu wobec wykorzystania plików cookie udzielasz takiej zgody, która będzie przechowywana w Twojej przeglądarce (w formie pliku cookie), by nie było potrzeby ponownie wyświetlać tych informacji podczas kolejnej wizyty w witrynie. Jeżeli w przeglądarce nie będzie tej zgody (np. została skasowana historia przeglądania), informacje o prywatności ponownie wyświetlą się podczas kolejnej wizyty w witrynie.

  Jakie pliki cookie wykorzystujemy, na jakiej podstawie prawnej i jak długo?

  Na potrzeby tej witryny wykorzystujemy trzy rodzaje plików cookie: (1) cookie wymagane do celów technicznych, bez których funkcje naszej witryny byłyby ograniczone, (2) opcjonalne cookie do celów analitycznych, oraz (3) opcjonalne cookie do dopasowania treści i do celów reklamowych, zasadniczo ustawiane przez dostawców zewnętrznych:

  Cookie do celów technicznych

  Te pliki cookie są niezbędne do właściwego funkcjonowania naszej witryny i łatwej nawigacji po niej. Może być w nich przechowywana Twoja zgoda (lub jej brak) na wykorzystanie plików cookie oraz na ich konkretne ustawienia.

  Te pliki cookie nie zbierają informacji na Twój temat do celów marketingowych i nie rejestrują witryn, które odwiedzasz, przeglądając Internet. Wyłączenie plików cookie tego typu wyłączy niektóre lub wszystkie funkcje naszej witryny.Te pliki cookie są ustawiane dla poszczególnych sesji i wygasają po opuszczeniu przez Ciebie witryny lub zakończeniu sesji przeglądania.

  Pliki cookie do analiz / Google Analytics

  Analityczne pliki cookies zbierają ogólne informacje na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny internetowej, np. które strony odwiedzają najczęściej oraz czy w witrynach wyświetlają się komunikaty o błędach. Te pliki cookie nie zbierają danych, które mogłyby zidentyfikować użytkownika. Dane gromadzone w tych plikach nie będą łączone z innymi danymi o odwiedzających naszą witrynę. Wszystkie informacje zebrane z pomocą tych plików służą wyłącznie poszerzeniu wiedzy na temat serwisu i poprawie jego funkcji i usług.

  Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z witryny, wygenerowane za pomocą Google Analytics, są przekazywane i przechowywane na serwerze Google w USA. Jednak ze względu na aktywną anonimizację adresu IP obowiązującą w tej witrynie, Google najpierw skróci Twój adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się stron Umowy w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W innych szczególnych przypadkach na serwer Google w USA przekazywany będzie pełny adres IP, a następnie tam skrócony. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google.

  Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do analizy użytkowania naszej oferty online, do tworzenia raportów aktywności w związku z użytkowaniem naszej oferty online oraz do świadczenia na naszą rzecz innych usług w związku z użytkowaniem naszej oferty online oraz Internetu. w związku z powyższym z przetworzonych danych mogą być zostać wyodrębnione pseudo-anonimizowane profile użytkowników.

  Użytkownicy mogą nie dopuścić do przechowywania plików cookies, zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki; dodatkowo użytkownicy mogą nie dopuścić do przekazania, a następnie przetwarzania przez Google danych dotyczących użytkowania przez nich naszej oferty online, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Dane zebrane dzięki plikom cookie zostaną przed ich analizą zanonimizowane. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć lub skasować pliki cookie i informacje przechowywane w nich.

  Cookies służące dopasowaniu treści i reklamie

  Cookies służące dopasowaniu treści i reklamie służą dostosowaniu treści reklamowych do Twoich zainteresowań. Dzięki nim rzadziej wyświetlana jest ta sama reklama, a dodatkowo oceniają one skuteczność kampanii reklamowej i analizują, czy wyświetlanie określonych treści reklamowych wpływa na zachowanie poszczególnych użytkowników. Te pliki cookie zazwyczaj umieszczane są przez sieci reklamowe za zgodą operatora danej witryny (w tym przypadku nas). Rejestrują one wizytę użytkownika w witrynie i przekazują te informacje do innych podmiotów, np. agencji reklamowych, lub bezpośrednio dopasowują wyświetlane reklamy. Często są one związane z określonymi funkcjami witryny, które zapewniają firmy zewnętrzne. Wykorzystujemy te pliki cookie do przekazania agencjom reklamowym, z którymi współpracujemy, informacji na temat Twojej wizyty po to, by na podstawie historii Twojego przeglądania, wyświetlane były tylko te reklamy, które mogą Cię potencjalnie interesować. Także w tym przypadku dane gromadzone w tych plikach nie będą łączone z innymi danymi o odwiedzających naszą witrynę.

  Możesz w dowolnym momencie wyłączyć lub skasować te pliki cookie i informacje przechowywane w nich (zob. poniżej).

  Wyłączenie plików cookie do analizy, dopasowania treści i reklamy

  Wyłączenie plików cookie do analiz, dopasowania treści i reklamy nie ograniczy funkcji naszej witryny. Wykorzystywane przez nas pliki cookie tego typu oferowane są przez następujących dostawców, którzy mogą podać dodatkowe informacje/opis poszczególnych plików cookie lub przyjąć sprzeciw wobec ich wykorzystania:

  Narzędzie    Informacje o ochronie prywatności Możliwość rezygnacji
  Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  Googleadservices https://policies.google.com/privacy?hl=pl https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl

  Jeżeli wolisz uzyskiwać informacje o tych plikach cookie bezpośrednio od nas, skontaktuj się bezpośrednio z nami.

  W jaki sposób mogę wyłączyć pliki cookie?

  Jeżeli chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie do analizy, dopasowania treści i reklamy, możesz to zrobić klikając poszczególne łącza w powyższej tabeli (rezygnacja). Możesz też uniemożliwić wykorzystywanie jakichkolwiek plików cookie, zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że jeżeli zablokowane zostanie wykorzystywanie plików cookie do celów technicznych, wówczas ograniczone zostaną funkcje naszej witryny.

  Dodatkowe informacje na temat plików cookie i poszczególnych ich dostawców podane są np. w witrynie www.youronlinechoices.com, gdzie znaleźć można również inne narzędzia pozwalające uniemożliwić używanie technik reklamy online na podstawie historii użytkowania. Kliknij tutaj by przejść bezpośrednio do zmiany preferencji.

  7. Anonimizacja danych

  Możemy przekształcić Twoje dane osobowe w dane statystyczne lub zbiorcze w taki sposób, by nie można było Cię zidentyfikować na ich podstawie. Wykorzystujemy dane zbiorcze do prowadzenia analiz i badań rynkowych, w tym do analiz i raportów statystycznych. Mogą na przykład być one wykorzystane do sporządzania raportów na temat tego, które z naszych towarów i usług są najbardziej popularne. Możemy udostępniać dane zbiorcze na różne sposoby, także na takiej samej podstawie, na jakiej udostępniamy dane osobowe (zob. poniżej).

  8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe (i jakie kryteria obowiązują dla ustalania tego okresu)?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji określonych celów podanych w niniejszej Informacji oraz do wypełnienia naszych prawnych obowiązków.

  Kryteria stosowane do ustalenia okresu przechowywania danych:

  (i) Przechowywanie w przypadku żądań/zapytań.  Możemy je wówczas przechowywać przez uzasadniony okres (nie dłuższy niż 24 miesiące) od momentu złożenia przez Ciebie zapytania lub żądania, niezależnie od jego przyczyny.

  (ii) Przechowywanie zgodnie z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.  Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, jeżeli tego wymaga obowiązujące prawo. Jedno lub oba kryteria mogą mieć zastosowanie względem okresu przechowywania Twoich danych osobowych zebranych w związku z naszymi towarami lub usługami.

  Skontaktuj się z nami (zob. poniżej) jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych praktyk przechowywania danych.

  9. Czy Spółka udostępnia moje dane osobowe osobom trzecim?

  Twoje dane osobowe będą udostępnianie do celów podanych powyżej (lub o których zostaniesz w stosownym czasie poinformowany(-a)) wewnątrz Spółki osobom zarządzającym pracownikom księgowości, działu prawnego, logistyki, audytu, zgodności z przepisami, IT i innym pracownikom, które tego dostępu potrzebują do realizacji swoich zadań w Spółce. Niektóre osoby, które będą miały dostęp do Twoich danych osobowych mogą nie znajdować się na terenie Grupy lub w Twoim kraju (zob. poniżej).

  Możemy udostępniać dane osobowe wewnątrz Grupy do uzasadnionych celów związanych z zarządzaniem, ofertą usług, realizacją zamówień lub odpowiadaniem na zapytania klientów oraz do wykorzystania przez spółki Grupy do celów opisanych w niniejszej Informacji.

  Twoje dane osobowe mogą być także udostępniane osobom trzecim (w ramach Spółki lub Grupy lub poza nimi) świadczącym na podstawie umowy określone usługi na rzecz Spółki lub Grupy (dodatkowe informacje poniżej), które pozwalają nam oferować Ci usługi i towary. Termin „osoby trzecie” oznacza w tym kontekście podmioty grupy kapitałowej, podmioty realizujące na rzecz Spółki lub Grupy usługi zarządzania, księgowości, usługi prawne, logistyczne, audytorskie, dotyczące zgodności z przepisami, informatyki, marketingu lub inne. Termin ten może również obejmować dostawców usług przechowywania danych i dostawców hostingu baz danych, hostingu informatycznego i usług utrzymania informatycznego. Spółki te mogą wykorzystywać informacje na Twój temat do realizacji swoich zadań w naszym imieniu.

  Możemy ujawniać określone informacje w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz, organów ścigania lub organów regulacyjnych, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo lub jeżeli na to zezwala, a także do celów podatkowych i innych. Twoje dane osobowe mogą być także udostępniane osobom trzecim lub partnerom na potrzeby związane z restrukturyzacją Spółki lub sprzedażą jej przedsiębiorstwa lub majątku. Dane osobowe mogą być także ujawnianie podmiotom zewnętrznym w ramach procedury prawnej oraz w sytuacji, gdy jest to konieczne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, a także do realizacji umów, wdrożenia polityk firmowych i warunków korzystania, jak również do zabezpieczenia naszych praw, ochrony majątku i bezpieczeństwa Spółki, naszych pracowników, przedstawicieli, klientów i innych osób, a także osobom, które otrzymują je od Spółki na podstawie Twojego upoważnienia.

  Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy dzieje się to w ramach restrukturyzacji Spółki lub Grupy lub sprzedaży danego przedsiębiorstwa Grupy.

  Możemy ujawniać określone informacje na Twój temat w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz, organów ścigania lub organów regulacyjnych, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo lub jeżeli na to zezwala.

  10. Czy moje dane osobowe będą przekazywane za granicę?

  Powyżej wyjaśniamy, w jak sposób Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Spółkę lub Grupę. W ramach takiego przekazania, w tym na przykład w ramach naszej współpracy z usługodawcami, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), do państw, w których nie występuje równoważny poziom ochrony na podstawie przepisów tych państw, a w takich przypadkach podejmujemy działania na rzecz ochrony danych zgodnie z wymaganiami Przepisów PD. Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, upewniamy się, że każdy podmiot mający do nich dostęp wdrożył niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony prywatności, by zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz ich poufność zgodnie z brzmieniem niniejszej polityki. Dodatkowe informacje oraz dokument opisujący odpowiednie, stosowane przez nas mechanizmy ochrony możesz uzyskać, kontaktując się z nami pod adresami wymienionymi w pkt 13.

  11. Zarządzenie preferencjami w zakresie marketingu

  Możemy przekazywać Ci informacje o potencjalnie interesujących Cię nowych towarach, usługach, promocjach i ofertach. Możemy także zaprosić Cię do udziału w ankiecie w ramach badania rynku lub poprosić o opinię na temat naszych towarów i usług. Informacje te możemy przekazywać e-mailem, telefonicznie, listownie lub SMS-em. Będziemy prosić Cię o zgodę na ich przekazywanie, jeżeli wymagają tego przepisy PD.

  Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingowe, takie jak profilowanie w zakresie, w jakim jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). Oznacza to, między innymi, że możesz zmienić decyzję w zakresie komunikacji marketingowej z nami. Możesz na przykład zrezygnować z otrzymywania takich informacji klikając łącze „zrezygnuj” (unsubscribe) w e-mailu, który Ci przesłaliśmy.   

  Komunikacja marketingowa to komunikacja innego typu niż wiadomości „tylko do celów informacyjnych”, a najczęściej nie musimy uzyskiwać Twojej zgody, by przekazywać Ci informacje dotyczące towarów i usług, co do których złożyłeś(-aś) zapytanie, używając przekazanych nam przez Ciebie w tym celu danych kontaktowych.

  12. Łącza

  Używamy łączy do innych witryn i serwisów internetowych podmiotów zewnętrznych, w których jesteśmy obecni, np. do kanałów mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, czy Youtube. Te podmioty ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych w swoich witrynach, a względem takiego przetwarzania obowiązują informacje w zakresie ochrony danych tych podmiotów.

  13. Twoje prawa na podstawie Przepisów OD

  Na podstawie Przepisów OD przysługuje Ci szereg praw dotyczących danych osobowych. Należą do nich:

  • prawo dostępu i uzyskania kopii posiadanych przez nas danych osobowych (art. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania danych, w tym do zażądania od nas poprawienia nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO);
  • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy ich przechowywanie przez nas nie jest już niezbędne lub wymagane prawem (art. 17 RODO);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia przekazanych nam danych, w tym do otrzymania w określonych okolicznościach danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO);
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; mamy wówczas prawo wykazać ważne przyczyny ich przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 i 3 RODO);
  • prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym wobec profilowania (jeżeli występuje), które wywołuje wobec Ciebie jako osoby fizycznej skutki prawne lub inne istotne skutki (art. 22 RODO); oraz
  • prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie (art. 7 ust. 3 RODO).

   Aby wykonać prawo dostępu do danych osobowych napisz na adres:
   Inspektor Danych Osobowych, Armacell GmbH, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster, Niemcy, lub e-mailem nat dataprotection(at)armacell.com.

   14. Prawo do skargi do organu nadzorczego

   Bez uszczerbku dla innych przysługujących Ci administracyjnych lub sądowych środków ochrony, masz prawo do wniesienia skargi do właściwych organów ochrony danych, jeżeli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszyliśmy obowiązujące przepisy dotyczące prywatności danych. Z europejskimi organami zajmującymi się ochroną danych możesz skontaktować się, klikając poniższe łącze: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

   15. Informowanie

   Zachowujemy Twoje dane do czasu pełnej realizacji Twojego zapytania, zlecenia lub wniosku, a także przez uzasadniony okres po tym czasie, zgodnie z przepisami ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisami.

   Spółka może zachować Twoje dane przez okres niezbędny do celów podanych powyżej, a następnie podejmie wysiłki na rzecz usunięcia Twoich danych zgodnie z przepisami ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisami.

   16. Zmiany treści Informacji

   Treść niniejszej Informacji podlega regularnej weryfikacji. Treść Informacji może ulec zmianie w dowolnym czasie w postaci aktualizacji tej strony, w celu dostosowania jej do zmian w przepisach i/lub praktykach dotyczących ochrony prywatności. Data u góry niniejszej Informacji zostanie wówczas także zmieniona, dlatego zachęcamy do jej sprawdzania i zapoznania się ze zmianami/aktualizacjami. Jeżeli uzyskaliśmy od ciebie adres e-mail, możemy także przesłać e-mailem wiadomość o aktualizacji treści Informacji. Możemy wówczas także poprosić Cię o aktualizację swoich preferencji w zakresie marketingu.

   Niniejsza Informacja nie dotyczy korzystania przez Ciebie z innych, niepołączonych z naszą witryn, do których możesz przejść, korzystając z łączy hipertekstowych zawartych w naszej witrynie i nie dotyczy udostępniania im / gromadzenia przez nie danych.

   17. Dane kontaktowe/adresowe

   Jeżeli masz pytania dotyczące tej Informacji, skontaktuj się z nami