Hỗ trợ tính chọn tiêu âm

Bảng dữ liệu keytec này cho phép người dùng tính toán cho hệ thống ArmaSound cần thiết để đáp ứng hiệu suất tổn thất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 15665.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sử dụng công cụ này.