Voorwaarden voor deelname: Armacell Isolatie Challenge

Deze deelnamevoorwaarden gelden voor deelname aan de Facebook-wedstrijd "Insulation Challenge". De wedstrijd wordt georganiseerd door Armacell GmbH, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster. De wedstrijd vindt plaats via het onlineplatform Facebook en wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

Mormatie over de organisator vindt u hier: https://local.armacell.com/nl/armacell-netherlands/insulation-challenge/. Met het oog op een betere leesbaarheid worden de taalvormen man, vrouw en divers (m/v/d) niet tegelijkertijd gebruikt. Alle verwijzingen naar personen gelden gelijkelijk voor alle geslachten.

1. Deelname aan de wedstrijd

All persons are eligible to participate in the competition who

  • Ouder dan 18 jaar zijn
  • Vrijwillig deelnemen
  • Woonachtig in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, BeNeLux-landen, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken of Estland
  • Gebruik alleen zichtbare ArmaFlex producten in uw project

2. Procedure van het vergelijkend onderzoek

De wedstrijd loopt van 03.04.2023 tot 07.07.2023 16 uur CET. De winnaar wordt bepaald door een jurycomité bestaande uit getrainde Armacell toepassingsspecialisten.

  1. Plaats een foto of video van je project op Facebook en link Armacell (@ArmacellGroup) onder het bericht en gebruik de hashtag #ArmacellChallenge.
  2. Deel je bericht met anderen om zoveel mogelijk likes te verzamelen.
  3. Aan het einde van de challenge zal onze jury drie winnaars aanwijzen op basis van de likes en verwerking van de projecten.

Elke deelnemer kan alleen in eigen naam en namens het verantwoordelijke isolatiebedrijf aan de wedstrijd deelnemen. Projecten die buiten de termijn worden geüpload en gemarkeerd met #Armacellchallenge of die op een andere manier niet voldoen aan de eisen van deze deelnamevoorwaarden kunnen niet in aanmerking worden genomen.

3. Bekendmaking van de winnaar

De winnaars worden uiterlijk op 28.07.2023 om 11:59 A.M. CET uur na de beoordeling van de inzendingen per direct bericht op de hoogte gebracht van hun prijs en worden verzocht hun contactgegevens en adresgegevens te sturen naar het e-mailadres event(at)armacell.com. Als een winnaar niet binnen 4 weken reageert, wordt de prijs toegekend aan de volgende geplaatste winnaar. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn contactgegevens. Als de prijs niet kan worden toegekend vanwege onjuiste contactgegevens, vervalt de aanspraak van de deelnemer op de prijs.

De prijzen zijn een iPhone 14 voor de eerste plaats, een Armacell Toolbox voor de tweede plaats en een Armacell messenset voor de derde plaats. De prijzen zijn niet inwisselbaar en hebben geen tegenwaarde.

Het recht op een prijs is niet overdraagbaar.

4. Rechten op de beelden

Elke deelnemer aan de wedstrijd verleent de organisator alle niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare (auteursrechtelijke en commerciële) rechten op zijn/haar geüploade afbeelding of video, zonder beperking wat betreft inhoud en grondgebied, voor de duur van de toepasselijke beschermingsperiode, om de afbeelding volledig en wereldwijd te gebruiken voor de uitvoering van en reclame voor de wedstrijd. De bovengenoemde toekenning van rechten omvat onder meer het recht om het beeld op internet te gebruiken, met name om het beeld te bewerken en te uploaden naar de eigen websites en het daar publiekelijk toegankelijk te maken - ook door de respectieve deelnemer als auteur te noemen.

De deelnemer verzekert dat hij/zij over alle rechten op zijn/haar beeld beschikt en dat hij/zij gerechtigd is rechten te verwerven in het kader van deze deelnemingsvoorwaarden en dat het beeld en deze rechten vrij zijn van rechten van derden. Een release voor de publicatie van het foto- of videomateriaal van het verantwoordelijke isolatiebedrijf moet vooraf worden verkregen.

5. Gegevensbescherming

De winnende deelnemer moet zijn/haar volledige naam, e-mailadres en postadres opgeven. Deze gegevens worden uitsluitend door Armacell gebruikt voor de uitvoering van de wedstrijd, met name voor de verzending van de prijzen. De gegevens van de winnaar blijven bewaard als dat nodig is. Ze worden echter geblokkeerd voor verder gebruik.

De bescherming van uw persoonlijke rechten bij de verwerking van persoonsgegevens is voor Armacell een belangrijk aandachtspunt. Met ons gegevensbeschermingsbeleid (LINK: https://www.armacell.com/global-data-protection-policy) willen wij u een overzicht geven van hoe uw persoonsgegevens door Armacell worden verwerkt en welke rechten u heeft met betrekking tot gegevensbescherming.

Indien personen herkenbaar zijn in het ingezonden beeld, verzekert de deelnemer dat hij/zij beschikt over (geïnformeerde) toestemmingsverklaringen voor het gebruik van het beeld van deze afgebeelde personen.

 6Slotbepalingen

Uitsluitend de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing. De wedstrijd is op geen enkele manier verbonden met Facebook en wordt niet door Facebook ondersteund of georganiseerd. Als een deelnemer vragen heeft, moet hij/zij deze rechtstreeks aan Armacell richten en niet aan Facebook. De algemene voorwaarden van Armacell www.armacell.de zijn van toepassing op winnaars van een Armacell product.

7. Slotbepalingen

7.1 De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd in geval van overtreding van de deelnamevoorwaarden. Hetzelfde geldt in het geval dat deelnemers manipulatie of andere oneerlijke middelen gebruiken of de wedstrijd op een andere oneerlijke manier proberen te beïnvloeden.

7.2 De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren. Dit geldt met name als de prijstrekking om welke reden dan ook niet volgens plan kan verlopen, zoals computervirussen, software- en hardwarefouten en/of andere technische en/of wettelijke redenen die van invloed zijn op de administratie, veiligheid, integriteit en/of het regelmatige en correcte verloop van de prijstrekking.

7.3 Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

7.4 Op deze Deelnemingsvoorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De rechtskeuze mag er echter niet toe leiden dat een consument de bescherming wordt ontnomen die hem wordt geboden door de dwingende bepalingen van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.