ArmaFlex 525 Adhesive

THE ADHESIVE FOR SUPERIOR ARMAFLEX® SYSTEM RELIABILITY

English ArmaFlex 525

Brief description: Contact adhesive based on polychloroprene, free from aromatic solvents. Specifically for processing all Armaflex insulating materials based on synthetic rubber (except Armaflex Ultima) Perfect adhesion to all metallic surfaces. No adhesion to asphalt-, bitumen- or red lead oil based painted surfaces. Application notes: Use Armaflex Special Cleaner to remove all oil, grease, dirt etc. from the surfaces which will be joined. The adhesive must be stirred thoroughly before use to dissolve the sediment at the bottom of the can. This must be periodically repeated when using the adhesive for a prolonged time. Apply adhesive in a thin uniform layer to both surfaces to be joined. Allow to “tack dry” and check using the fingernail test. Press the joining surfaces firmly together ensuring overall contact. Application temperature: Ideally between +15 ºC and +20 ºC, not below 0 °C. Heat resistance: Up -50 °C to 150 ºC. Storage: Dry, cool, weel-ventilated place away from frost and direct sunlight. Storage between +15°C and +30°C. Shelf life: 18 month. Note: Adhesive bond reaches full strength after 36 hours. The system should not be operated during this period and any self-adhesive tape or protective coatings, except Armafinish 99 paint should only be applied after this period has elapsed. Insulation should not be applied to operating systems when these are exposed to strong sunlight. For detailed information on the use of the adhesive, please refer to the Technical Data Sheet and the Armaflex installation manual.

Armacell UK Ltd.
Mars Street

Oldham, Lancashire OL9 6 LY
Tel.: +44 (0)16 12 87 70 00

IT ArmaFlex 525

Adesivo a contatto a base di Policloroprene, privo di solventi aromatici. Specifico per l‘applicazione di tutti i materiali isolanti Armaflex a base di gomma sintetica (tranne Armaflex Ultima). Idoneo per applicazioni su superfici metalliche. Non aderisce su asfalto, bitume, vernici a base d‘olio, minio. Modalità d‘uso: Si prega di utilizzare Armaflex Cleaner per rimuovere ogni traccia di olio, grasso, sporco, ecc. dalle superfici da incollare. Il flacone deve essere mescolato bene almeno 1 minuto prima di utlizzarlo fino quando il sedimento sul fondo si dissolve. Ripetere questa operazione nel caso di un utilizzo per un tempo prolungato. Applicare l‘adesivo in strato sottile e uniforme su entrambe le superfici da incollare e verificare la secchezza in maniera tattile. Fare in modo di premere entrambe le superfici da incollare per assicurare la tenuta su tutta l‘area di contatto. Temperatura d‘applicazione: Consigliata tra i +15 °C e 20 °C, non al di sotto degli 0 °C. Resistenza termica: -50 °C fino a 150 °C. Stoccaggio: in luogo asciutto, fresco, ben ventilato, lontano dal gelo e dalla luce solare diretta. Conservazione tra +15°C e +30°C. Durata: 18 mesi. Note: Il processo di „presa“ dell‘adesivo si completa in circa 36 ore. Gli impianti possono essere messi in esercizio al termine di questo intervallo di tempo. Non applicare l‘adesivo su impianti in esercizio esposti a forte irragiamento solare (eccezione: Armafinish 99). Per informazioni dettagliate sull‘uso dell‘adesivo, consultare la scheda tecnica e il manuale d‘installazione Armaflex.

Armacell Italia S.R.L
Via Papa Giovanni XXIII n° 4

24042 Capriate San Gervasio (BG)
Tel.: +39 02 90995390

EL ArmaFlex 525 

Σύντομη περιγραφή: Κόλλα επαφής βασισμένη στο πολυχλωροπρένιο, ελεύθερο αρωματικών διαλυτών. Γιά εφαρμογή όλων των θερμομονωτικών υλικών Armaflex βασισμένων στο συνθετικό καουτσούκ.(εκτός του Armaflex Ultima). Τέλεια πρόσφυση σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες. Ανευ πρόσφυσης σε ασφαλτικά ή σε επιφάνειες βαμμένες με βάση λαδιών κόκκινου μολύβδου. Σημειώσεις εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε Armaflex ειδικό καθαριστικό γιά να αφαιρέστε λάδια, σκόνη, κλπ. από τις επιφάνειες που θα ενωθούν. Ανακινήστε το δοχείο καλά τουλάχιστον ένα λεπτό πριν από κάθε χρήση έτσι ώστε να διαλυθεί το ίζημα στον πυθμένα. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά μετά από παρατεταμένο διάστημα χρήσης. Εφαρμόστε λεπτή στρώση κόλλας στις δύο επιφάνειες που θα ενωθούν. Επιτρέψτε χρόνο μέχρι ελέγχοντας με επαφή του νυχιού του δακτύλου να μην υπάρχει πρόσφυση. Πιέστε σταθερά μεταξύ τους τις επιφάνειες εξασφαλίζοντας συνολική επαφή. Πεδίο θερμοκρασιακής εφαρμογής: Ιδανικά μεταξύ +15 και +20 βαθμούς Κελσίου, όχι κάτω από μηδέν. Θερμοκρασία αντίστασης: -50 Εως +150 βαθμούς Κελσίου. Αποθήκευση: Σε δροσερό περιβάλλον, αλλά προστατευμένο από παγετό, Σε περίπτωση παγετού επανέρχεται στην αρχική του μορφή όταν θερμανθεί. Διάρκεια αποθήκευσης: 18 μήνες Σημείωση: Χρόνος ωρίμανσης της κόλλας, 36 ώρες μετά την εφαρμογή. Το σύστημα δεν πρέπει να λειτουργήσει και να μην εφαρμοστεί αυτοκόλητη ταινία ή προστατευτικές επικαλύψεις γιά αυτό το διάστημα. Η θερμομόνωση δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε συστήματα που είναι εκτεθειμένα σε δυνατό ηλιακό φώς (εξαίρεση: Armafinish 99). Γιά περισσότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της κόλας συμβουλευτείτε το φύλλο τεχνικών στοιχείων και το έντυπο οδηγιών εφαρμογής.

Armacell Italia S.R.L
Via Papa Giovanni XXIII n° 4

24042 Capriate San Gervasio (BG)
Tel.: +39 02 90995-1

PL ArmaFlex 525

Krótki opis: Klej kontaktowy oparty na polichloroprenie, wolny od rozpuszczalników aromatycznych, specjalnie opracowany do stosowania ze wszystkimi materiałami izolacyjnymi Armaflex na bazie syntetycznego kauczuku.( za wyjątkiem Armaflex Ultima). Doskonała przyczepność do wszystkich powierzchni metalicznych. Nie przyczepny do powierzchni asfaltowych, bitumicznych lub pomalowanych olejną minią ołowiową. Sposób użycia: Łączone powierzchnie oczyścić z oleju, tłuszczu, brudu itp specjalnym płynem czyszczącym. Puszkę z klejem należy wstrząsnąć conajmniej 1 minutę przed każdym użyciem, aż do rozpuszczenia osadu z dna.Czynność tę należy regularnie powtarzać, jeżeli klej używany jest przez dłuższy czas. Nałożyć jednolitą cienką warstwę kleju na obie łączone powierzchnie. Pozostawią do wyschnięcia sprawdzając lepkość palcem. Krótko i mocno docisnąć na całej powierzchni. Temperatura stosowania: Optymalna pomiędzy +15°C a +20°C, nie niżej niż 0°C. Zakres temperatury: -50 °C do 150°C. Składowanie: Przechowywać w suchym, chłodny, dobrze wentylowanym miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie słońca i mrozu. Przechowywać w temperaturze +15°C do +30°C. Okres przechowywania: 18 miesięcy Uwaga: Pełna wytrzymałość po 36 godz. W tym czasie: nie włączać instalacji oraz nie stosować żadnych taśm samoprzylepnych czy powłok ochronnych - za wyjątkiem farby Armafinish 99. Izolacja nie powinna być zakładana w czasie silnego działania promieni słonecznych. Dodatkowe informacje w instrukcji montażu i karcie charakterystyki.

Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2

55-300 Środa Śląska
Tel: +(48)71 31 75 025

CS ArmaFlex 525

Stručný popis: Kontaktní lepidlo na bázi polychloroprenu, bez aromatických rozpouštědel. Specificky určeno pro práci se všemi izolačními materiály Armaflex na bázi syntetického kaučuku (s výjimkou Armaflex Ultima). Výborná lepivost na všech kovových podkladech. Nelepí na podkladech natřených asfaltovým, živičným nebo suříkovým olejovým nátěrem. Poznámky k aplikaci: Pomocí přípravku Armaflex Special Cleaner odstraňte ze spojovaných povrchů veškerý olej, vazelínu, nečistoty apod. Lepidlo je třeba před použitím řádně promíchat, aby se rozpustila sedlina na dně nádoby. Při používání lepidla po delší dobu je nezbytné toto opatření provádět pravidelně. Lepidlo naneste v tenké stejnoměrné vrstvě na oba spojované povrchy. Nechejte lepidlo zatvrdnout, dokud není „suché na dotek“, což ověříte nehtem. Přitiskněte povrchy pevně k sobě, přičemž dbejte na zajištění kontaktu po celé ploše. Teplota při nanášení: Nejlépe +15°C až +20°C. Nikdy pod 0°C. Tepelná stabilita: -50 °C až do 150 °C. Skladování: Suché, chladné, dobře větrané místo mimo mráz a přímé sluneční světlo. Skladování v rozmezí od + 15 ° C do + 30 ° C. Skladovatelnost: 18 měsíců. Poznámka: Lepidlo dosáhne požadované síly spoje až po 36 hodinách. Během této doby příslušné zařízení nepoužívejte a samolepící pásku nebo obalové fólie a nátěr (s výjimkou Armafinish 99) aplikujte až po uplynutí této doby. Nepoužívejte izolaci pro zařízení, která jsou v provozu nebo vystavená přímému slunci. Postupujte v souladu se zvláštním návodem na montáž nebo bezpečnostním listem.

Armacell Europa GmbH
Organizačna zložka, Mickiewiczova 17

CZ-160 00 Praha 6
Tel.: +420 22 22 50 107

SK ArmaFlex 525

Stručný opis: Kontaktné lepidlo na báze polychloroprénu, bez aromatických rozpúšťadiel. Špecificky určené pre prácu so všetkými izolačnými materiálmi Armaflex na báze syntetického kaučuku (s výnimkou Armaflex Ultima). Výborná lepivosť na všetkých kovových podkladoch. Nelepí na podkladoch natrených asfaltovým, živicovým alebo míniovým olejovým náterom. Návod na použitie: Použite Armaflex Special Cleaner na odstránenie všetkého oleja, mastnoty, špiny atď. z lepených povrchov. Lepidlo sa pred použitím musí dôkladne pomiešať, aby sa rozpustila usadenina na dne nádoby. Keď lepidlo používate dlhší čas, miešanie periodicky opakujte. Naneste lepidlo v tenkej rovnomernej vrstve na obidva lepené povrchy. Nechajte „zavädnúť“ a skontrolujte pomocou nechtu. Pevne k sebe pritlačte lepené povrchy a zabezpečte pritom celoplošný kontakt. Teplota pri nanášaní: Najlepšie medzi +15 °C až +20 °C. Nikdy nie pod 0 °C. Tepelná stabilita: -50 °C až do 150°C. Skladovanie: Suchý, chladný, dobre vetraný priestor mimo mráz a priame slnečné žiarenie. Skladovanie pri teplote medzi + 15 ° C a + 30 ° C. Skladovateľnosť: 18 mesiacov. Poznámka: Lepidlo dosiahne požadovanej sily spoja až po 36 hodinách. Pokračujte v ďalšom spracovaní až po uplynutí tejto doby. Nepoužívajte lepidlo Armaflex HT 625 pre zariadenia v prevádzke alebo vystavené priamemu slnku. Pred nanášaním farby, lepiacej pásky, obalovej fólii atď. počkajte 36 hodín (s výnimkou Armafinish 99). Postupujte podľa zvláštneho návodu na montáž alebo bezpečnostného listu.

Armacell Europa GmbH
Organizačna zložka, Mickiewiczova 17

CZ-160 00 Praha 6
Tel.: +420 22 22 50 107

SL ArmaFlex 525

Kratek opis: Kontaktno lepilo na bazi polikloroprena, brez aromatov. Posebno lepilo za delo z vsemi Armaflex izolacijskimi materiali na bazi sintetične gume (razen Armaflex Ultima). Brezhibno prime na vse kovinske podlage. Neprimerno je za površine z asfaltnimi, bitumenskimi ali minijskimi premazi. Navodila za uporabo: S posebnim Armaflex čistilom očistite oljne, zamaščene, prašne površine, ki jih želite lepiti. Lepilo temeljito premešajte, vsaj 1 minuto pred uporabo tako, da se tudi usedlina na dnu raztopi. Ko je lepilo v uporabi dalj časa, je ta postopek potrebno večkrat med uporabo ponoviti. Lepilo nanesemo v tankem in enakomernem sloju na obe površini, ki jih želite zlepiti. Počakamo in preizkusimo lepljivost z nohtom, nato obe površini na kratko ter močno stisnemo.Temperatura aplikacije: Idealna je od +15°C do +20°C. Ne sme biti pod +5°C. Odpornost na temperature: do +150°C. Skladiščenje: Suh, hladen in dobro prezraèevan prostor. Zašèita proti zmrzovanju in neposredni sonèni svetlobi. Skladišèenje med +15°C in +30°C. Čas skladiščenja: 18 mesecev. Opozorilo: Dokončno povezovanja lepila je po 36 urah. Instalacija v tem času ne sme obratovati. Samolepilne trakove, zaščitne premaze, razen premaza Armafinish 99, lahko nanašamo šele po poteku časa povezovanja lepila. Lepljenje se ne sme izvajati na delujočih napravah oziroma napravah, ki so izpostavljene sončni svetlobi. Ravnajte v skladu z navodili in varnostnim listom.

Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2

55-300 Środa Ślåska
Tel.: +48 - 71 31 75 025

HU ArmaFlex 525

Rövid leiràs: Polikloropén alapanyagú, aromás, oldószer mentes ragasztó. Armaflex Ultima kívül alkalmazható minden Armaflex szintetikus gumi alapanyagú szigetelőanyag ragsztásához. Kiválóan ragaszt fémfelületekre is. Aszfalt, bitumen vagy míniumfestékkel bevont alapra (lenolajat tartalmazó anyagokhoz) nem tapad. Felhasználása: Az Armaflex tisztitó eltávolit olajat, zsírt és szennyeződést az összeilleszetendő felületek felszinéről. A ragasztót minden használat előtt intenzíven összekeverni, egészen addig, amíg fel nem oldódik a fenéken lévő üledék. Ezt a műveletet rendszeresen meg kell ismételni, ha a ragasztót hosszabb ideig használja. Vigye fel a ragasztót - vékony réteget képezve - mindkét illesztendö felületre, majd várja meg mig megszárad. A száradást ujjpróbával ellenőrizheti. A ragasztási felületeket erőteljesen nyomja össze teljes felületen. Alkalmazási hőmérséklet: +15 ºC és +20 ºC között az ideàlis, de nem használható 0 ºC. Hőálloság:-50 °C a +150 ºC –ig. Tárolás: Száraz, hűvös, szellőztetett helyen, távol fagytól és a közvetlen napfénytől. Tárolás + 15 ° C és + 30 ° C között. Tárolási idő: 18 hónap. Megjegyzés: A ragasztó 36 óra elteltével szilàrdul meg teljesen. A szigetelés alatt álló rendszer ez idő alatt nem működhet. A száradási idő eltelte után csak Armafinish 99 védőfesték alkalmazható a felületre. Fontos még megjegyezni, hogy erős napfénynél a szigetelés nem javasolt. A speciális útmutató vagy a biztonsági adatlap szerint eljárni.

Armacell Switzerland AG
Brunnmatt 522

CH-6264 Pfaffnau
Tel: +(41) 62 747 31 11

LV ArmaFlex 525

Īss apraksts: kontaktlīme uz polihloroprēna bāzes, bez aromātiskajiem šķīdinātājiem. Speciāli paredzēta visu Armaflex izolācijas materiālu uz sintētiskā kaučuka bāzes (izņemot Armaflex Ultima) apstrādei. Lieliska saķere ar visām metāla virsmām. Nelīmē asfalta, bitumena vai svina mīnija ar eļļas krāsām krāsotas virsmas. Lietošanas pamācība: izmantojiet Armaflex Special Cleaner (speciālo attīrītāju), lai notīrītu eļļu, taukus, netīrumus no līmējamām virsmām. Līmes trauks pirms lietošanas ir vismaz 1 minūti stipri jākrata, līdz izšķīst nogulsnes. Tas ir regulāri jāatkārto, ja līmi izmanto ilgāku laiku. Uzklājiet līmi plānā, vienmērīgā slānī uz abām salīmēšanai paredzētajām virsmām. Ļaujiet virsmām nožūt līdz „lipīgi sausam“ stāvoklim un pārbaudiet ar nagu. Saspiediet savienojamās virsmas cieši kopā, nodrošinot saskari pa visu laukumu. Optimālā darba temperatūra: +15° C līdz +20° C, ne zemāka par 0° C. Karstumizturība: -50° C līdz +150° C. Uzglabāšana: Sausā, vēsā telpā ar labu ventilāciju, bez tiešas saules staru iedarbes un temperatūrām, kas zemākas par 0°C. Uzglabāšanas temperatūra +15°C līdz +30°C. Glabāšanas laiks: 18 mēneši. Piezīme: virsmas pilnībā salīmējas pēc 36 stundām. Salīmētās virsmas nedrīkst izmantot pirms šī perioda beigām, un jebkuras pašlīmējošās lentes vai aizsargpārklājumus, izņemot krāsu Armafinish 99, drīkst uzlikt tikai tad, kad šis laiks ir pagājis. Izolāciju nedrīkst izmantot darba sistēmām, ja tās ir pakļautas spilgtai saules gaismai. Lai iegūtu detalizētu informāciju par līmes lietošanu, lūdzu, skatiet Tehnisko datu lapu un Armaflex uzstādīšanas rokasgrāmatu.

Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2

55-300 Środa Śląska
Tel: +(48)71 31 75 025

RO ArmaFlex 525

Scurtă descriere: adeziv de contact pe bază de policloropren, fără solvenţi aromatici. Destinat procesării tuturor materialelor izolante Armaflex pe bază de cauciuc sintetic (excepţie Armaflex Ultima). Adeziune perfectă pe toate suprafeţele metalice. Nu aderă pe suprafeţele pe care s-a aplicat vopsea asfaltică, bituminoasă sau cu miniu de plumb în ulei. Instrucţiuni de aplicare: curăţaţi suprafeţele care urmează a fi asamblate de ulei, grăsimi, praf etc. cu Armaflex Special Cleaner. Cutia trebuie agitată timp de cel puţin 1 minut înainte de utilizare, până când se dizolvă depunerile de la bază. Acest lucru trebuie repetat periodic când adezivul este utilizat pentru un timp mai îndelungat. Aplicaţi adezivul într-un strat subţire şi uniform pe ambele suprafeţe care urmează a fi asamblate. Lăsaţi-l să facă priză şi verificaţi-l cu unghia. Presaţi ferm suprafeţele care urmează a fi asamblate, pentru a asigura un contact complet. Temperatura de aplicare: ideală între +15 ºC şi +20 ºC, în niciun caz sub 0 °C. Rezistenţa la temperatură: de la -50 °C până la 150 °C. Depozitarea: Într-un loc uscat, rece și bine ventilat, ferit de îngheț și lumina directă a soarelui. Depozitați între +15°C și +30°C. Durata de depozitare: 18 luni. Observaţie: forţa totală de adeziune este atinsă după 36 de ore. Sistemul nu trebuie utilizat în această perioadă, iar benzile autoadezive sau acoperirile de protecţie, cu excepţia vopselei Armafinish 99, trebuie aplicate numai după scurgerea acestui interval de timp. Izolaţia nu trebuie aplicată pe sisteme aflate în funcţiune când acestea sunt expuse la lumina puternică a soarelui. Pentru informaţii detaliate cu privire la utilizarea adezivului vă recomandăm să consultaţi fişa tehnică şi manualul de instalare Armaflex.

Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2

55-300 Środa Śląska
Tel: +(48)71 31 75 025

EE ArmaFlex 525

Lühikirjeldus: polükloropreenipõhine liim, mis ei sisalda aromaatseid lahusteid. Liim on välja töötatud spetsiaalselt kõigi Armaflexi sünteeskautšuki baasil isolatsioonimaterjalidega (v.a Armaflex Ultima) kasutamiseks. Nakkub suurepäraselt kõikide metallpindadega. Ei nakku asfaldi-, bituumeni- ega pliimennikõlipõhise värviga kaetud pindadega. Märkused pinnalekandmise kohta: kogu õli, määrde, mustuse jms eemaldamiseks liimitavatelt pindadelt kasutada puhastusvahendit Armaflex Special Cleaner. Enne kasutamist loksutada purki tugevalt vähemalt ühe minuti jooksul kuni põhjasette lahustumiseni. Kui liimi kasutatakse pika aja vältel, tuleb seda regulaarselt korrata. Liim kanda mõlemale liimitavale pinnale ühtlase õhukese kihina. Oodata, kuni liim on nakkekuiv, ja kontrollida sõrmeküünega. Suruda liimitavad pinnad kindlalt kokku ja veenduda, et kõik kohad puutuvad kokku. Pealekandmistemperatuur: ideaalselt vahemikus +15 ºC kuni +20 ºC, mitte alla 0 °C. Kuumakindlus: -50 °C kuni 150 ºC. Säilitamine: Kuiv, jahe, hästi ventileeritud koht, kaitstud külmumise ja otsese päikesevalguse eest. Säilitada temperatuurivahemikus +15 °C kuni +30 °C. Säilivusaeg: 18 kuud. Märkus: liimseotis saavutab täieliku tugevuse 36 tunni möödudes. Süsteemi ei tohiks sel ajal kasutada ja isekleepuvaid linte või kaitsekihte, v.a värvi Armafinish 99, võib peale kanda alles pärast selle perioodi möödumist. Tugeva päikesekiirguse käes olevatele töösüsteemidele ei tohi isolatsiooni paigaldada. Üksikasjalikku teavet liimi kasutamise kohta leiab tehniliselt andmelehelt ja Armaflexi paigaldusjuhendist.

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10

48153 Münster
Tel.: +49 (0)251-7603-0

LT ArmaFlex 525

Trumpas aprašas: polichloropreno pagrindo kontaktiniai klijai be aromatinių tirpiklių. Specialiai pritaikyti visoms sintetinės gumos pagrindo „Armaflex“ sandarinimo medžiagoms (išskyrus „Armaflex Ultima“). Puikiai suklijuoja visus metalinius paviršius. Nelimpa prie asfalto, bitumo bei raudonojo švino aliejiniais dažais dažytų paviršių. Naudojimo pastabos: specialiu „Armaflex“ valikliu pašalinkite visus aliejinius dažus, tepalus, purvą ir kt. medžiagas nuo klijuojamų paviršių. Bent 1 minutę prieš naudojimą skardinę reikia gerai pakratyti, kad ištirptų ant dugno esančios nuosėdos. Jei klijai naudojami ilgesnį laiką, tai būtina kartoti kelis kartus. Užtepkite ploną tolygų klijų sluoksnį ant abiejų klijuojamų paviršių. Leiskite klijams šiek tiek apdžiūti, kad būtų galima klijuoti. Patikrinkite tinkamumą klijuoti piršto nagu. Suspauskite kartu klijuojamus paviršius, kad jie tinkamai suliptų. Naudojimo temperatūra: ideali temperatūra yra nuo +15 ºC iki +20 ºC, žemiausia galima yra 0 °C. Terminis atsparumas: nuo –50 °C iki 150 ºC. Laikymas: Sausa, vėsi ir gerai ventiliuojama vieta be dulkių ir tiesioginės saulės šviesos. Sandėliuoti nuo +15 °C iki +30 °C temperatūroje. Laikymo terminas: 18 mėn. Pastaba: suklijuota vieta didžiausią tvirtumą pasiekia po 36 val. Sistemos tuo laikotarpiu naudoti negalima, o prilimpančios juostelės arba apsauginiai sluoksniai, išskyrus „Armafinish 99“ dažus, turi būti dedami tik praėjus šiam laikotarpiui. Negalima sandarinti sistemų, jeigu jas veikia intensyvi saulės šviesa. Norėdami sužinoti išsamią informaciją apie klijų naudojimą, žr. techninių duomenų lapą ir „Armaflex“ montavimo vadovą.

Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2

55-300 Środa Śląska
Tel: +(48)71 31 75 025

DE ArmaFlex 525

Kurzbeschreibung: Kontaktkleber auf Basis Polychloropren, frei von Aromaten. Spezieller Kleber für die Verarbeitung aller Armaflex Dämmstoffe auf Basis synthetischen Kautschuks (ausser Armaflex Ultima). Einwandfreie Haftung auf metallischen Oberflächen, keine Haftung auf Asphalt-, Bitumen- oder Mennige- Anstrichen (Leinölbasis). Verarbeitungshinweise: Verschmutzte Oberflächen und Dämmstoff-Schaumhaut  mit Spezialreiniger reinigen. Den Kleber vor jedem Gebrauch gut umrühren, bis kein Bodensatz mehr vorhanden ist. Bei längerem Gebrauch ist dieser Vorgang in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Kleber dünn und gleichmäßig auf die zu verklebenden Stellen auftragen. Die Ablüftzeit ist beendet, wenn der Kleber bei der ,,Fingerprobe“ keine Fäden mehr zieht. Klebeflächen sorgfältig zusammenfügen und dann kurz und kräftig zusammendrücken. Verarbeitungstemperatur: ideal zwischen +15 ºC und +20 ºC, nicht unter 0 ºC. Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis 150 ºC. Lagerung: Kühl und trocken, in einem belüfteten Raum. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerung zwischen +15°C and +30°C. Haltbarkeit: 18 Monate. Achtung: Kleber erreicht Endfestigkeit nach 36 Stunden. Erst dann Anlage in Betrieb nehmen. Nie auf in Betrieb befindlichen Anlagen oder bei starker Sonneneinstrahlung dämmen. Auch mit Anstrichen (Ausnahme: Armafinish 99), Klebebändern, Ummantelungen etc. 36 Stunden warten. Ausführliche Hinweise zur Verarbeitung des Klebers entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt und der Armaflex Montageanleitung.

Armacell GmbH
Robert Bosch Strasse 10

48153 Münster
Germany
Tel.: 0049 251 7603 0

FR ArmaFlex 525

Description sommaire: Colle contact à base de polychloroprène dépourvue de composés aromatiques. Conçue pour la mise en oeuvre des isolants Armaflex à base de caoutchouc synthétique (excepté Armaflex Ultima). Permet un collage parfait sur support métallique. Ne pas utiliser sur supports gras, bitumeux. Application: Avant de procéder au collage, nettoyer auparavant les surfaces sales et grasses avec le Nettoyant Spécial Armaflex. Bien agiter et mélanger le pot de colle au moins une minute avant son utilisation. A répéter lors d‘un usage prolongé de la colle. Appliquer la colle en une fine couche de façon homogène sur chaque surface à coller. Lorsque la colle ne file plus au doigt, assembler soigneusement et comprimer fortement. Température de mise en oeuvre: Entre +15 °C et +20 °C. Ne pas utiliser endessous de 0 °C. Résistance en température: -50 °C jusqu‘à 150 °C. Conservation: Entreposer dans un endroit sec, frais, bien ventilé et à l’abri du gel et du soleil direct. Conserver entre +15ºC et +30ºC. Durée de stockage (hors gel): 18 mois. Note: Attendre le temps de séchage de la colle, soit 36 heures, avant de mettre en marche l‘installation. Attendre également 36 heures avant de procéder à l‘application d‘une peinture Armafinish 99. Ne jamais procéder au collage sur des installations en service ou exposées à de forts ensoleillements. Pour plus d‘informations, consulter les fiches techniques et notre manuel de pose.

Armacell France SA
Arteparc bat D

Le Canet
13590 Meyreuil
Tel: 00334 86 91 10 60

SE ArmaFlex 525

Kortfattad beskrivning: Kontaklim på polykloroprenbas, fritt från aromatiska lösningsmedel. Speciallim för användning på isoleringsmaterial på syntetgummibas (Undantag: Armaflex Ultima). Bra vidhäftning  på metalliska ytor. Ingen vidhäftning på asfalt, bitumen eller färg på linoljebas. Monteringsanvisningar:Rengör smutsiga ytor och Armaflexytan med Armaflex Cleaner. Limburken måste skakas om i minst 1 minut så att bottensedimentet upplöses! Detta upprepas då och då vid användning av limmet! Applicera lim tunt på de ställen där sammanfogning ska ske. Kontrollera med nageltestet innan sammanfogning av ytorna! Pressa samman ytorna ordentligt så att full kontakt uppnås! Temperaturområde: Idealiskt +15 till+ 20 gr.C, inte under 0 gr.C. Värmetålighet: -50 °C upp till 150 gr.C. Lagring: Förvaras torrt och svalt, väl ventilerat, undvik direkt solljus. Temperatur mellan +15°C och +30°C. Lagringstid: 18 månader. Anmärkningar: Limmet uppnår sin slutgiltiga styrka efter 36 timmar. Anläggningen ska först då tas i bruk. Isolera aldrig en anläggning som är i drift och arbeta inte i kraftigt solljus. Vänta 36 timmar innan ytbeläggningar (undantag: Armafinish 99), självhäftande tejp etc.appliceras. För mer detaljerad information se tekniskt datablad och Armaflex installationsmanual!

Armacell GmbH
Glasbergsgatana 75,

Mölndal 43134
Sweden
Tel.: +46-(0)-5113909

NO ArmaFlex 525

Kort beskrivelse: Kontaktlim basert på polykloropren, uten aromatiske løsemidler. Spesiallim for montasje av alle Armaflex cellegummiisolasjonsmaterialer basert på syntetisk gummi (unntatt Armaflex Ultima). Limer perfekt til metalliske underlag. Fester ikke til underlag med asfalt-, bitumen- el. blyolje basert maling. Montasjeveiledning: Før liming må alle flater rengjøres for olje, fett, skitt o.l. med Armaflex Spesial Rensevæske. Rør limet godt før hver bruk slik at bunnfallet løses opp. Dette må gjentas jevnlig når limet brukes over lengere tid. Påfør limet tynt og jevnt på begge flater som skal limes sammen. La limet tørke og sjekk kontaktflatene med „fingernegl-testen“. Press limskjøtene godt sammen over hele kontaktflaten. Montasjetemperatur: Best mellom +15 ºC og +20 ºC, ikke under 0°C. Varmeresistent: -50 °C opp til +150 ºC. Lagring: Tørt, kjølig, godt ventilert sted unna frost og direkte sollys. Lagring mellom + 15 ° C og + 30 ° C. Lagringstid: 18 måneder. Merk: Limet oppnår full styrke etter 36 timer (herdetid). Anlegg må ikke være i drift i denne perioden. Tape eller annen mantling må først monteres etter herdetiden på 36 timer, unntatt er ved maling av Armafinish 99 beskyttelsesmaling. Det må ikke monteres isolering på anlegg som er utsatt for sterkt sollys. For detaljert informasjon om bruk av lim, se vår tekniske produktdata og vår Armaflex montasjemanual.

Armacell GmbH
Lindemann vei 10

1453 Bjørnemyr
Norway
Tel.: 0047- 97762700

FI ArmaFlex 525

Lyhyt tuotekuvaus: Polykloropreenipohjainen kontaktiliima, joka ei sisällä aromaattisia liuottimia. Kehitetty käytettäväksi kaikkien synteettisestä kumista valmistettujen Armaflex-eristeiden liimaamiseen (Poikkeus: Armaflex Ultima). Täydellinen tarttuminen kaikkiin metalleihin. Ei sovellu liimaamiseen asfalttiin, bitumiin tai lyijymönjällä käsiteltyihin pintoihin. Asennusohjeet: Käytä Armaflex-erikoispuhdistusainetta poistamaan kaikki öljy, rasva ja lika liimattavasta alustasta. Sekoita liima huolellisesti aina 1 minuutti ennen liimausta niin että pohjaan saostuneet sedimentit ovat täysin sekoittuneet muuhun liimaan. Tämä sekoittaminen on uusittava tarpeen mukaan, kun liimaustyö on pitkäkestoista. Levitä ohut kerros molemmille yhteen liitettäville pinnoille. Anna liiman kuivahtaa ja tee „kynsitesti“, jolla toteat, ettei liimasta irtoa säikeitä. Paina liimattavat pinnat huolella yhteen ja varmista näin tarttuminen kauttaaltaan. Käyttölämpötila: Ihanteellinen välillä +15 °C…+20 °C, ei alle 0 °C. Lämpötilankesto: -50 °C aina +150 °C asti. Varastointi: Säilytettävä kuivassa, viileässä, hyvin tuuletetussa tilassa, suojassa pakkaselta ja auringonvalolta. Säilytettävä +15C ja +30C välillä. Vartastointiaika: 18 kuukautta. Huom: Liimasaumat saavuttavat täyden pitävyyden 36 tunnin kuluttua. Laitteisto ei saa olla käynnissä tänä aikana eikä itseliimautuvaa teippiä eikä mitään suojapinnoitetta tule myöskään käyttää, paitsi Armafinish 99 -maalia. Eristyksiä ei tule asentaa laitteistohin, jotka ovat alttina voimakkaalle auringonsäteilylle. Yksityiskohtaisempaa tietoa liiman käytöstä on saatavilla Tekniset tiedot sivulta ja Armaflex-asennusoppaasta.

Armacell GmbH
Soperontie79

38460 Sastamala
Finland
Tel.: +358 (0)400 364 430

DK ArmaFlex 525

Kort beskrivelse: Kontakt lim baseret på polychloropren, ikke til tilsat aromatiske opløsningsmidler. Specielt anven deligt til arbejde med alle Armaflex isoleringsmaterialer baseret på syntetisk gummi (undtagelse: Armaflex Ultima). Klæber perfekt til alle metal overflader. Klæber derimod ikke på overflader behandlet med maling baseret på asfalt, bitumen eller mønje olie. Arbejdsklargøring: Brug Armaflex specialrensemiddel for at fjerne olie, fedt, snavs etc. Fra de overflader, der skal klæbes sammen. Omrør limen/klæberen godt inden anvendelse indtil bundfald er opløst. Dette skal periodisk gentages ved anvendelse af kløbemidlet over en længere periode (og eventuelt eksisterende sediment). Endog under anvendelse omrystes- røres limen grundigt fra tid til anden. Efter lange opbevaringspeioder anbefales det påny at omrøre limen. Påfør et tyndt lag klæber på de to flader, der skal klæbes sammen. Lad klæberen tørre indtil den ved en „fingerprøve“ ikke længere trækker tråde. Tryk de to klæbeflader omhyggeligt sammen over hele overfladen for at sikre den overordnede kontakt. Arbejdstemperatur: Ideel temperatur mellem +15 og +20 grader C. Bør ikke anvendes under 0 grader C. Varme tolerance: -50 op til 150 grader C. Opbevaring: Tørt, køligt, frostfrit, godt ventileret og fri for direkte sollys. Lagering mellem + 15 ° C og + 30 ° C. Lagringsholdbarhed: 18 måneder. Bemærk: Total hærdning opnås efter 36 timers tørring. I denne periode må systemet ikke bruges og enhver form for selvklæbende tape eller beskyttelseslag, med undtagelse af Armafinish 99 maling, må ikke påføres før udløbet af denne periode. Isoleringen må ikke påføres på anlæg så længe dette er udsat for direkte sollys. For detaljerede oplysninger om brugen af lim, henvises til det Tekniske Datablad og Armaflex installationsvejledning.

Armacell GmbH Danmark
C/O Mads Lindelof

Arnakkegaards Allé 35
4390 Vipperød
Tel.: +45 2033 4232

NL ArmaFlex 525

Korte beschrijving: Kontaktlijm op basis van Polychloroprene, zonder aromaten. Special voor de verwerking van alle armaflex isolatie materialen van synthetisch rubber (behalve Armaflex Ultima) . Perfecte verlijming op alle metalen ondergronden. Niet voor asfalt, bitumen of lood oliehuidend geverfde ondergronden. Verwerkingvoorschriften: Gebruik Armafelx reiniger voor het verwijderen van alle olie, smeer, vuil etc. van de ondergrond welke wordt verlijmd. Schut het blik lijm tenminste 1 minuut goed door totdat het bezinksel op de bodem goed opgelost zijn. Dit moet worden herhaald indien de lijm gedurende langere periode wordt gebruikt. Breng de lijm op beide oppervlakken die verlijmd moeten worden aan in een dunne en gelijk verdeelde laag. Wacht tot de lijm „pik-droog“ is en controleer met de nagel test. Druk de oppervlakken stevig aan en zorg dat het hele oppervlak contact maakt. Verwerkingstemperatuur: Beste verwerking tussen + 15 °C en + 20 °C, nooit onder de 0 °C. Hittebestendig: -50 °C tot 150 °C. Opslag: Droge, koele, wind geventileerde plaats verwijderd van vorst en direct zonlicht. Opslag tussen + 15 ° C en + 30 ° C. Houdbaarheid: 18 maanden. Opmerking: De lijm heeft de optimale kleefkracht na 36 uur. Het systeem mag tijdens deze 36 uur niet aan en alle tape of beschermende coating behalve Armafinish 99, mag pas na deze periode worden aangebracht. De lijm mag niet onder directe zonlicht worden verwerkt. Voor gedetaileerde informatie raadpleeg het produkt informatie blad of het Armaflex montagehandboek.

Armacell GmbH
Van lennepweg 34

2041LG Zandvoort
Nederland
Tel: +(31)235 738258

ES ArmaFlex 525

Breve descripción: Adhesivo de contacto a base de policloropreno sin disolventes aromáticos. Es un adhesivo especialmente formulado para el pegado de los aislamientos flexibles Armaflex a base de caucho sintético, a excepción de Armaflex Ultima. Garantiza una perfecta adherencia sobre todas las superficies metálicas. No se adhiere sobre asfalto, bitumen y minio. Aplicación: Utilice nuestro disolvente especial Armaflex para limpiar el polvo o grasa de las superficies a pegar. Al menos un minuto antes de su uso, remueva bien el adhesivo hasta que el sedimento del fondo quede bien disuelto. Aplique una capa fina y uniforme en ambas caras de la superficie a encolar. Deje ventilar el pegamento y compruebe que al palpar con el dedo, no se producen hilos. Presione firmemente las superficies a pegar procurando que las uniones queden lisas. Temperatura de aplicación: Ideal entre +15 ºC y +20 ºC, no usar por debajo de 0 °C. Rango de Temperaturas: -50 °C Hasta 150 ºC. Almacenaje: Guardar en un sitio seco, fresco, bien ventilado y protegido de heladas y de la radiación solar directa. Almacenar entre +15ºC y +30ºC. Tiempo de almacenaje: 18 meses. Nota: Para permitir la polimerización total del Adhesivo es necesario esperar como mínimo 36 horas antes de la puesta en funcionamiento de la instalación. No aplicar ninguna cinta autoadhesiva o recubrimiento (a excepción de pintura Armafinish 99) hasta transcurridas dichas 36 horas. No aplicar en instalaciones en funcionamiento ni a pleno sol. Para información detallada del uso de este adhesivo, consulte la Ficha Técnica del producto y el Manual de Instalación de Armaflex.

Armacell Iberia, S.L.
Apartado de Correos 2

17200 Palafrugell (Girona)
Tel.: +34 972 61 34 00

PT ArmaFlex 525

Breve descrição: Cola de contacto à base de policloropreno sem dissolventes aromáticos. É uma cola especialmente concebida para a colagem dos isolamentos flexíveis Armaflex à base de borracha sintética, excetuando Armaflex Ultima. Garante perfeita aderência sobre todas as superfícies metálicas. Não adere sobre asfalto, betume e pinturas epoxy. Aplicação: Utilize o dissolvente especial Armaflex para limpar pó e gorduras das superfícies a colar. Agitar bem a cola antes de a usar, recomendado-se realizar este procedimento durante 1 minuto: o sedimento deve ficar bem dissolvido. Aplique uma camada fina e uniforme em ambas as faces da superfície a colar. Deixe ventilar a cola aplicada e comprove, tocando com o dedo, que esta não produz fios. Pressione firmemente as superfícies a colar, fazendo com que as uniões fiquem lisas. Temperatura ideal de aplicação: Entre +15 ºC e +20 ºC. Não usar abaixo de 0 ºC. Campo de Temperaturas: -50 °CAté 150 ºC. Armazenagem: Guardar em local seco, fresco e arejado, protegido do gelo e da luz direta do sol. Armazenar entre +15 °C e +30 °C. Prazo de validade: 18 meses. Nota: Para permitir a polimerização total da Cola, é necessário esperar 36 horas, pelo menos, antes da instalação entrar em funcionamento. Não aplicar nenhuma cinta auto-adesiva ou revestimento, nem a nossa Tinta Armafinish 99, até que passem as referidas 36 horas. Não trabalhar em instalações que estejam a funcionar nem em pleno sol. Para informação mais detalhada do uso e manipulação da cola, consulte a Ficha Técnica do produto e Manual de Instalação Armaflex.

Armacell Iberia, S.L.
Apartado de Correos 2

17200 Palafrugell (Girona)
Tel.: +34 972 61 34 00

RU ArmaFlex 525 

Краткое описание: Контактный клей на полихлоропреновой основе, без ароматических растворителей. Специально для склеивания всех гибких изоляционных материалов из вспененного каучука Armaflex (за исключением Armaflex Ultima). Обладает отличной адгезией на металлических поверхностях, нет адгезии к асфальту, битуму или покрытиям красным свинцовым суриком. Применение: В случае, если на изолируемой поверхности присутсвует пыль, грязь, жир ее необходимо очистить при помощи очистителя Armaflex. Банку с клеем необходимо потрясти в течении 1 минуты, пока не пропадет осадок. В процессе работы клей также необходимо периодически помешивать. Для склеивания наносите клей тонким слоем на обе соединяемые поверхности. Подождите пока клей немного подсохнет и проверьте пальчиковым методом. Соедините склеиваемые поверхности. Температурный диапазон: идеально между +15 ºC and +20 ºC, не ниже 0°C Температурная устойчивость: -50 °C До 150 ºC. Хранение: Сухое, прохладное хорошо проветриваемое место, защищенное от мороза и прямых солнечных лучей. Температура хранения от +15С до +30С. Срок хранения: 18 месяцев. Примечание: Клей достигает своей конечной прочности после 36 часов. Только после истечения этого срока, заизолированное оборудование можно запускать в эксплуатацию. Перед нанесением защитной краски (за исключением : Armafinish 99), использование самоклеющейся ленты, другого покрытия и т.д. также следует выдержать 36 часов. Для получения дополнительной информации по использованию клей, пожалуйста, обратитесь к техническим характеристикам или в инструкцию по монтажу Armaflex.

Armacell Russia
Адрес: 125493,
г.Москва,
ул.Смольная д.14 оф.1505
тел: +7 (499) 270-55-13

HU ArmaFlex 525

Kratki opis: Kontaktni adheziv na temelju polikloroprena, bez aromatskih otapala. Specifično dizajniran za obradu svih izolirnih materijala Armaflex na temelju sintetske gume (osim Armaflex Ultima). Savršena adhezija na sve metalne površine. Nema adhezije na asfalt, bitumen ili površine obojene uljnim bojama s crvenim olovom. Napomene za primjenu: Upotrijebite posebno sredstvo za čišćenje tvrtke Armaflex kako biste uklonili svo ulje, mazivo, prljavštinu itd. s površina koje će se spajati. Konzervu treba dobro protresti najmanje minutu prije uporabe sve dok se sediment na dnu ne otopi. To morate povremeno ponavljati kada koristite adheziv tijekom duljeg vremena. Primijenite adheziv u tankom, jednoličnom sloju na obje površine koje će se spajati. Omogućite da „bude suho na dodir“ i provjerite noktom. Čvrsto pritisnite površine koje će se spajati kako bi se osigurao puni kontakt. Temperatura primjene: Idealno između +15 ºC i +20 ºC, ne ispod 0 °C. Otporno na toplinu: Od -50 °C do 150 ºC. Čuvanje: Suho, hladno i dobro prozraèeno mjesto. Zaštititi od smrzavanja i direktne sunèeve svjetlosti. Skladištenje izmeðu +15°C i +30°C. Rok valjanosti: 18 mjeseci. Napomena: Adhezivna traka doseže punu duljinu nakon 36 sata. Sustavom se ne bi smjelo upravljati tijekom ovog razdoblja, a bilo koja boja, samoljepljiva vrpca ili zaštitne obloge osim boje Armafinish 99 treba primijeniti samo nakon dovršetka ovog razdoblja. Izolacija se ne smije primijeniti na radne sustave ako su isti izloženi jakoj sunčevoj svjetlosti. Za detaljnije informacije o uporabi adheziva proučite Sigurnosno-tehnički list za izolacijske materijale Armaflex.

Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2

55-300 Środa Śląska
Tel: +(48)71 31 75 025

福乐斯胶水525安全标签

危险: 危险性说明:高度易燃液体和蒸汽;可能导致皮肤过敏反应;造成严重眼刺激;
可能引起昏昏欲睡或眩晕;对水生物有害并具有长期持续影响。
防范说明:如吸入请迅速脱离现场至空气新鲜处,如有病症,需就医。皮肤接触后用肥皂和清水冲洗;
眼睛接触后用大量水冲洗10-15分钟。取出隐形眼镜,上眼睑翻开,就医。误食请就医。
消防措施:合适的灭火介质:二氧化碳,干粉灭火剂,用水雾喷射或泡沫;
因安全原因不能采用的灭火介质:高功率水喷射
安全储存:只能在换气良好的环境里使用;远离现场, 禁止吸烟,佩带防静电保护产品;
不得与食物混放;保持容器关紧,存储于阴凉通风的地方。
废弃处理:遵循当地的有关法律法规和要求,包装须无任何残留。

请参阅物质安全数据单
应急咨询信息:阿乐斯绝热材料
(广州)有限公司
电话:020-84865693
地址:广州市番禺区石楼镇官桥村