[Translate to Dutch:] Imprint

Deze website wordt beheerd door:

Armacell International S.A.
Westside Village B.89, rue Pafebruch
8308 Capellen
Groothertogdom Luxemburg

Société à responsabilité limitée naar Luxemburgs recht

Bevoegde vertegenwoordigers: managers Patrick Mathieu 
Tel +352 2484 9898
info@armacell.com

Geregistreerd bij het Luxemburgse handelsregister onder B 176.931
Btw-identificatienummer LU27 160 263

Disclaimer

1.   Strekking van deze disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn geldig voor het gebruik van deze website, waaronder alle sub-websites in de samenhang van zijn verschijning.
Als bepaalde delen of individuele begrippen van deze disclaimer ongeldig of niet van kracht zijn, blijven de inhoud en de geldigheid van de andere delen van de disclaimer hierdoor onaangetast.
 

2.   Inhoud van de website

De dienstverlener aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de op deze website aangeboden informatie. Op deze pagina’s biedt de dienstverlener algemene technische gegevens aan voor de toepassing van onze producten. Voor specifieke industrienormen en verdere informatie betreffende een specifiek land kunt u contact opnemen via de CONTACT functie op deze internetpagina. Alle verklaringen en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn behaald onder gebruikelijke omstandigheden. De gebruiker van deze website is er verantwoordelijk voor dat met de dienstverlener wordt gecontroleerd of de informatie bestemd is voor het specifieke beoogde gebruik.
Aansprakelijkheidsclaims tegen de dienstverlener van welke aard dan ook, die zijn veroorzaakt door het gebruik of het niet-gebruiken van de verstrekte informatie, zijn uitgesloten, tenzij (i) de dienstverlener opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld, (ii) eventuele schade betrekking heeft op claims in verband met overlijden, persoonlijk letsel of ziekte of (iii) schade het gevolg is van nalatigheid (maar geen grove nalatigheid) van de dienstverlener door het niet-nakomen van zijn verplichtingen waarvan de uitvoering een fundamentele voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst zelf en op de uitvoering waarvan de contractpartijen gewoonlijk mogen vertrouwen (kardinale plichten).
De dienstverlener behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de publicatie van delen van de pagina’s of de hele website zonder kennisgeving vooraf – tijdelijk of blijvend – te veranderen, uit te breiden, aan te vullen, te wissen of te beëindigen.

 

3.   Verwijzingen en links

Eventuele links of verwijzingen naar websites van derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de dienstverlener, omdat de dienstverlener de actuele inhoud van deze pagina’s niet kan controleren of beoordelen. De dienstverlener zal links of verwijzingen naar externe inhoud markeren. De dienstverlener zal eventuele links of verwijzingen naar websites van derden verwijderen zodra de dienstverlener in kennis wordt gesteld van illegale content die deze bevatten.

 

4.   Bescherming van auteursrechten en handelsmerken

Alle geregistreerde merknamen en handelsmerken op de website die het eigendom zijn van derden vallen onder de bepalingen van de toepasselijke wetgevingen en de aanspraken van de respectieve eigenaars. Het noemen van handelsmerken op de website rechtvaardigt geenszins de conclusie dat de handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden.
De dienstverlener van deze website behoudt het auteursrecht op alle verstrekte informatie. De vermenigvuldiging of het gebruik van grafieken, geluidsbestanden, videosequenties en tekst – in elektronische of gedrukte vorm – is niet toegestaan zonder de nadrukkelijke toestemming van de dienstverlener, tenzij deze toestemming expliciet vermeld is op de website.